شماره: 2647
1396/04/27
رای دادگاه ایراد ضرب و جرح عمدی، وکیل کیفری

بهترین وکیل دعاوی کیفری

دادنامه

کلاسه پرونده:............                               شماره دادنامه:................                        تاریخ: 85/2/16

مرجع رسیدگی شعبه 1027 دادگاه عمومی تهران

نوع اتهام: ایراد ضرب و جرح عمدی

شاکی: خانم .......... با وکالت .............. به نشانی .............................

متهم: آقای ........... به نشانی ...................

گردشکار: دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص شکایت خانم .......... فرزند ......... با وکالت .............. علیه آقای ........... فرزند ......... 35 ساله اهل اهواز ساکن تهران دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت شاکیه و گزارش و گواهی پزشکی قانونی و دفاعیات غیر موجه متهم و سایر دلایل و قراین موجود در پرونده بزه انتسابی ثابت و محرز تشخیص مستندا به مواد 480 و 481 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت جمعا یک نفر شتر بابت رعد و حارصه لب تحتانی و ساعد دست راست ظرف یک سال از تاریخ وقوع درگیری در حق شاکیه (همسرش) محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران

حق انتشار محفوظ است ©