شماره: 2640
1399/09/10
رای دادگاه، منع اشتغال زوجه
رای دادگاه، منع اشتغال زوجه

تمکین عام و خاص و حضور داشتن زن در منزل مشترک و جایی که شوهر برای زندگی انتخاب می کند و انجام تکالیف زناشویی از وظایف زن (زوجه) است.در صورت عدم تمکین زن ،شوهر می تواند دادخواستی تحت همین عنوان داده که مطابق ماده 1117 قانون مدنی زن اصولاً حق اشتغال دارد مگر اینکه شغل او منافی مصالح خانوادگی یا شأن و حیثیت خود زن باشد!!!!!!

 

 

رای دادگاه - جلوگیری از کار زوجه، منع اشتغال

رای دادگاه منع اشتغال زوجه

خواهان : آقای .......... به نشانی .............

خوانده : خانم ........... با وکالت ........ به نشانی ...............

خواسته : منع اشتغال زوجه

گردشکار : خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه منع اشتغال زوجه :

در خصوص دادخواست آقای ......... به طرفیت همسرش خانم .......... با وکالت ........ به خواسته منع اشتغال زوجه با توجه به دفاعیات زوجه مبنی بر اینکه در وزارت علوم اشتغال به کار دارد و در سمت کارشناس پژوهشی در تهران کار می کند و بعضا به صورت ماموریتی به مدت 3 الی 44 روز جهت آموزش کارکنان به مشهد می رود، از نظر دادگاه شغل مذکور منافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوج و زوجه تلقی نمی شود. مستندا به مفهوم مستفاد از ماده 1117 قانون مدنی حکم به رد دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود رای صادره حضوری و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 277 دادگاه خانواده تهران

 

 

مطالب مرتبط با اشتغال زن :

1- راههای طلاق توافقی

2- اشتغال زن بعد از عقد نکاح

3- بررسی حقوقی دعوای اجازه ازدواج دختر باکره

4- الزام به تمکین؛ بهترین وکیل خانواده در تهران

5- رای دادگاه الزام به تمکین، وکیل پایه یک دادگستری


 

حق انتشار محفوظ است ©