شماره: 2633
1399/05/10
وکیل برای خلع ید از ملک مشاع
وکیل برای خلع ید از ملک مشاع

شرکا و مالکین مشاعی یک ملک در صورتی که در خصوص نحوه تصرف در ملک مشترک با هم اتفاق نظر نداشته باشند و حتی یک نفر به استفاده و تصرف سایرین نباشد می توانند با مراجعه به دادگاه حقوقی تقاضای خلع ید مشاعی ملک را بنماید.خلع ید مشاعی آثار و ویژگی هایی دارد از جمله اینکه علیه هر متصرف اجرا می شود اعم از اینکه محکوم علیه باشد یا نباشد و نتیجه خلع ید مشاعی خالی کردن ملک و در اختیار گرفتن کلید آن توسط اجرای احکام مجری حکم است تا رفع تنازع و حل اختلاف و فصل خصومت و توافق شرکا بر نحوه ی استفاده یا فروش ملک.فروش ملک نیز می تواند در قالب دستور فروش توسط دادگاه یا توافق شرکا باشد.

 

نمونه دادخواست خلع ید از ملک مشاع

خواهان :  .................

خوانده  :  .................

وکیل :   مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن :

خلع ید ملک مشاعی به مشخصات شرح دادخواست و نشانی خواندگان مقوم به 51,000,000 ریال و اجرت المثل ایام تصرف با جلب نظر کارشناس از تاریخ فوت تا زمان اجرای حکم مقوم به 51,000,000 ریال و خسارات دادرسی اعم از حق الوکاله و هزینه دارسی

دلایل و منضمات :

دادخواست

1- گواهی مصدق حصر وراثت

2- تصویر مصدق سند مالکیت ملک مورثی

3- تصویر مصدق قیم نامه

ریاست محترم دادگاه

با سلام احتراماً به استحضار می رساند با عنایت به اینکه آقای ............. درتاریخ 85/3/10 فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ......... فرعی از .......... الی ......... و ..... اصلی مفروز و مجزی شده اند از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران و با استناد به گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست ملک مسکونی بین ورثه ایشان مشترک می باشد و نیز ملک مشترک در تصرف خواندگان می باشد. در حال حاضر موکلین تقاضای خلع ید از ملک مشاعی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ فوت مورث تا زمان اجرای حکم و هزینه دادرسی خواستارند لذا از حضرتعالی تقاضای صدور حکم مقتضی را دارند.

آدرس ملک: ........................................................................

 

رای دادگاه خلع ید از ملک مشاع

خواهان ها:

1- خانم ..........

2- خانم.......... با وکالت ......... به نشانی .................

خواندگان :

1- خانم ..........

2- خانم ........... به نشانی .................

3- نماینده دادستان در امور محجورین به نشانی پل کریم خان زند خ ایرانشهر پلاک 219 ناحیه 25 ویژه امور سرپرستی

خواسته ها:

1- مطالبه اجرت المثل    

2- خلع ید

رای دادگاه:  در خصوص دعوی خانم ها ....... و ........ با وکالت ......... به طرفیت خانم ........ و ....... با قیمومیت خانم ......... و نماینده دادستان در امور محجورین به خواسته خلع ید ملک مشاعی به پلاک ثبتی ............. و .... اصلی مفروز و مجزی شده از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ده تهران به نشانی ............... و مطالبه خسارات دادرسی به این توضیح که به دلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک کن پلاک ثبتی موضوع دعوی در تملک قانونی مرحوم ............ قرار داشته مورث طرفین حسب گواهی حصر وراثت صادره از شعبه 180 دادگاه محترم عمومی تهران در تاریخ 85/3/10 در گذشته و تصرف خواندگان در محل به دلالت نظریه کارشناس تامین دلیل به شرح پیوست سابقه محرز است و دلیلی بر وجود رابطه حقوقی و قراردادی فیمابین که مجوز تداوم تصرفات خواندگان باشد ارائه نگردیده، توقیف و بازداشت ملک مانع از رسیدگی به دعوی خلع ید نیست.

نظر به اینکه دعوی مطالبه اجرت المثل به موجب صورتجلسه مورخ 91/7/2 مسترد گردیده لذا دادگاه مستندا به بند ب ذیل ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی در این خصوص صادر و اما در خصوص دعوی خلع ید دادگاه با احراز مالکیت مشاعی متداعیین و زوال اذن خواهان ها و صدق عنوان عدوانی بر تصرفات خواهان ها پس از آن دعوی را وارد تشخیص و به استناد ماده 308 و 311 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان خانم ها ..... و ........(با قیمومیت ........) به خلع ید از پلاک ثبتی موصوف و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 211 دادگاه حقوقی تهران

 

مطالب مرتبط با خلع ید:

1- درخواست افراز املاک مشاع

2- راههای تخلیه فوری ملک و دادخواست تخلیه(1)

3- دستور تخلیه فوری، نمونه دادخواست و رأی (2)

4- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

5- الزام به تنظیم سند رسمی، نکات مهم نمونه دادخواست(1)

 

حق انتشار محفوظ است ©