شماره: 2631
1399/07/05
نمونه دادخواست و حکم اعسار و تقسیط مهریه
نمونه دادخواست و حکم اعسار و تقسیط مهریه

هر بدهکاری بعد از اینکه محکومیت مالی او قطعی شد و دادگاه تشخیص دادکه فرد بدهکار است و وی محکوم به پرداخت نمود در صورتی که مدعی ناتوان از پرداخت یکجای محکوک به باشد می تواند تقاضای اعسار و تقسیط بدهد.محکومیت مالی اعم از دستور پرداخت هر نوع مال کلی است مثل محکومیت به پرداخت پول محکومیت به پرداخت سکه در قالب مهریه محکومیت به پرداخت وجه چک و سایر موارد محکومیت مالی .توجه داشته باشید که دعوای اعسار دعوای غیر مالی بوده و در صلاحیت رسیدگی همان دادگاهی است که نسبت به اصل خواسته اظهار نظر نموده.برخلاف آنچه که بعضاً به غلط تصور می شود به همراه داشتن وکیل برای مدعی اعسار ایراد و اشکال محسوب نشده و موجب رد درخواست اعسار نمیشود.

حق انتشار محفوظ است ©