شماره: 2620
1399/02/08
متن شکایت - شکواییه چک بلا محل - چک برگشتی
متن شکایت - شکواییه چک بلا محل - چک برگشتی

صدور چک بلامحل تحت شرایطی جرم است، این شرایط در قانون صدور چک مصوب 1355/04/16 (که به کرات بعد از آن مورد اصلاح و تکمیل قرار گرفته است) ذکر گردیده است البته صادرکننده چک در مقابل اتهام صدور چک بلامحل و شکایت کیفری چک می تواند دفاعیاتی را مطرح نماید و از مجازات چک بلامحل رها شده و جرم صدور چک بلامحل را توجیه نماید.

 

نمونه شکواییه صدور چک بلامحل

شاکی : ......................................

مشتکی عنه : .................................

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

موضوع شکایت :

صدور چک بلا محل؛ تارخ وقوع جرم: 1391/10/02؛ محل وقوع جرم: بانک ملی ایران شعبه کوثر؛ میزان خسارت وارده: 55,000,000 ریال

دلایل و منضمات :

1- وکالت نامه به شماره .......... مورخ 1391/01/30

2- چک به شماره ............ مورخ 1391/06/09 به همراه ظهر چک و گواهی عدم پرداخت

احتراماً به استحضار می رساند: مشتکی عنه یک فقره چک به شماره ............. مورخ 1391/06/09 عهده بانک ملی ایران شعبه کوثر صادر نموده که با مراجعه موکل، گواهی عدم پرداخت به علت عدم کفایت موجودی چک صادر گردیده است. لذا مستندا به اصل چک و ظهر آن و نیز گواهی عدم پرداخت صادره از بانک، صدور حکم به مجازات مشتکی عنه مستدعی است.

طرح شکایت و هویت تقدیم کننده شکوائیه توسط دفتر خدمات قضایی شماره 1 گواهی گردید.

 

 

رای دادگاه در خصوص چک بلامحل

پرونده کلاسه ............ شعبه 1028 دادگاه عمومی جزایی تهران  دادنامه شماره .....................

شاکی : آقای ............ با وکالت آقای ......... و خانم ......... همگی به نشانی ................

متهم : آقای .............. به نشانی .....................

اتهام : صدور چک بلامحل

بسمه تعالی

دادگاه با لحاظ محتویات پرونده کلاسه .............. ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص شکایت آقای ...... با وکالت خانم ......... و آقای ............ علیه آقای ............دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره .......... مورخ 91/06/09 به مبلغ 55,0000,0000 ریال و شماره ......... مورخ 1391/07/09 به مبلغ 55,000,000 ریال هردو عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 7،3 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2) سال حبس تعزیری و محرومیت از داشتن چک به مدت (2سال) محکوم می گردد، رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران

 

 

مطالب مرتبط با شکایت کیفری چک بلامحل:

1- رأی دادگاه کیفری، اتهام صدور چک بلامحل

2- بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

3- نکات مهم چک کیفری و شکوائیه و رای دادگاه

4- راههای شکایت چک بلامحل

5- راه های اعتراض به رأی(واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی)

حق انتشار محفوظ است ©