شماره: 2619
1399/02/08
نمونه پرونده چک کیفری - دادسرا - دادگاه کیفری
نمونه پرونده چک کیفری - دادسرا - دادگاه کیفری

یکی از راه هایی که دارنده چک می تواند در خصوص چک بلامحل اقدام نموده و به صادرکننده فشار بیاورد و وی را مجاب و مجبور به پرداخت نماید اقدام کیفری و شکایت تحت عنوان صدور چک بلامحل است پس از این اقدام و در صورت تشیص مجرمیت و وجود وصف کیفری قاضی رسیدگی کننده حکم به مجازات صادرکننده می دهد و صادرکننده بعد از محکومیت به مجازات چاره ای جز جلب رضایت و جبران خسارت دارنده چک نخواهد داشت.هر چند که اقدام کیفری اقدامی شدید و کوبنده است ولی همیشه راه گشا نیست و در مورد همه چک ها نیز امکان اعمال ندارد.

 

شکواییه و رأی دادگاه صدور چک بلامحل

پرونده کلاسه : .......... شعبه 1028 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی شهید قدوسی تهران   دادنامه شماره : ...........

شاکی : آقای م.ق. به نشانی .......

متهم :  آقای س.ت. به نشانی .........

اتهام : صدور چک بلامحل

بسمه تعالی

دادگاه با لحاظ محتویات پرونده کلاسه .......... ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص شکایت آقای م.ق. علیه آقای س.ت. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ........مورخ 1390/11/05 به مبلغ 1,470,000,000 ریال عهده بانک ملی ایران با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی در دادگاه نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است لذا مستندا به ماده 3 و 7 و 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (2سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (2سال) محکوم می گردد. رای صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران

 

 

 

دادنامه صادره از دادگاه تجدیدنظر

پرونده کلاسه : .......... شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستقر در دادگاه انقلاب اسلامی    دادنامه شماره :............

1- آقای س.ت. تجدیدنظرخواه، با وکالت خانم م.ع. به نشانی ...................

2- ج.ع. به وکالت از س.ت. به نشانی ................

3- آقای م.ق. تجدیدنظرخوانده، به نشانی ..........

اتهام: صدور چک بلامحل

گردشکار: پس از وصول پرونده و ثبت آن به کلاسه مذکور با جری جمیع تشریفات قانونی در وقت فوق العاده، جلسه دادگاه به تصدی قضات امضاءکننده ذیل و با حضور نماینده دادستان تشکیل گردیده است. هیئت شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع نظر ایشان مبنی بر صدور حکم قانونی ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال مشاوره نموده، مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه:

در خصوص اعتراض آقای س.ت. با وکالت خانم م.ع. و آقای ج.ع. نسبت به دادنامه شماره ......... مورخه 91/02/31 صادره از شعبه 1028 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن مشارالیه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره....... مورخه 90/11/05 به مبلغ 1,470,000,0000 ریال محکومیت حاصل نموده است با توجه به مدارک ارائه شده مشارالیه وجه پک و خسارات را در حساب دادگستری تودیع نموده است لذا دادگاه مستندا به ماده 12 قانون چک و اصلاحات آن و بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار موقوفی تعقیب نسبت به اتهام نامبرده صادر می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

 

 

مطالب مرتبط با صدور چک بلامحل :

1- بهترین راه مطالبه وجه چک وکیل متخصص چک

2- موارد دفاع متهم صدور چک بلامحل وکیل چک

3- مجازات چک بلا محل وکیل دادسرا و وکیل کیفری

4- آخرین تغییرات قانون صدور چک تا سال 1396

5- مطالبه خسارت دیرکرد و تأخیر تأدیه در مورد چک، وکیل چک

 

 

حق انتشار محفوظ است ©