شماره: 2614
1399/08/11
نمونه یک رای توهین و تهدید
نمونه یک رای توهین و تهدید

 

 

نمونه رای دادگاه در خصوص جرم تهدید و توهین

پرونده کلاسه : .............           شعبه : 1052 دادگاه عمومی (جزایی) مجتمع قضایی عدالت تهران        دادنامه شماره : ..........

شاکی : آقای ............. به نشانی ...............................

متهم :   آقای ........... با وکالت آقای ............ به نشانی ..........................

اتهام ها :

1- توهین به اشخاص عادی                         

2- تهدید

رای دادگاه :

در خصوص اتهام آقای ........... فرزند ........... مبنی بر توهین و تهدید موضوع کیفرخواست شماره .......... مورخه 91/11/18 دادسرای ناحیه یک تهران با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شکات، گواهی گواه در مرجع انتظامی، متن پیامک های ارسالی از ناحیه متهم، دفاعیات بلاوجه متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور مشارالیه در جلسه رسیدگی و نیز لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده، وقوع بزه های انتسابی از سوی نامبرده محرز و مسلم تشخیص و دادگاه به استناد مواد 608 و 669 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه توهین و نیز با رعایت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت مبلغ پنج میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بابت بزه تهدید محکوم می نماید. رای صادره غیابی و در فرجه ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس وفق مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1052 دادگاه عمومی جزایی تهران

 

 

مطالب مرتبط با جرم توهین و تهدید :

1- جرم قذف و مجازات قذف، حد قذف

2- جرایم توهین و تخریب در قانون مجازات

3- نمونه شکوائیه و رای کیفری تهدید،توهین و افترا

4- مراحل شکایت کیفری در دادسرا توسط وکیل کیفری

 

 

حق انتشار محفوظ است ©