شماره: 2606
1399/08/04
نمونه رای دادگاه حضانت فرزند، وکیل خانواده
نمونه رای دادگاه حضانت فرزند، وکیل خانواده

 

 

نمونه رای دادگاه حضانت فرزند 

خواهان : ...........

خوانده : .............

خواسته: حضانت

گردشکار:

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه حضانت فرزند :

در خصوص دادخواست خانم .......... فرزند .......... به طرفیت آقای........... فرزند ......... به خواسته حضانت فرزند مشترک به نام ............ 8 ساله، با عنایت به دادخواست تقدیمی و سند طلاقنامه و فتوکپی شناسنامه و با توجه به محتویات پرونده از جمله اظهارات خواهان برای دادگاه محرز و مسلم است که طرفین به موجب طلاق جدا شده اند و با احراز رابطه بنوت بین خوانده و کودک موسوم، خواهان اظهار نموده اینجانب .......... با آقای ......... (پدر و مادر فرزند) توافق می کنیم که حضانت دخترمان برای همیشه با مادرش باشد و در عوض بنده مهریه ام را می بخشم و ذمه او را ابراء می نمایم. همه این توافق ها در شرایطی است که بنده ازدواج کرده ام و هرگز ادعایی نخواهم داشت و خوانده اظهار نموده حضانت فرزندم را به مادرش می دهم و ضمنا از این آگاهم که ایشان ازدواج کرده و در ماه مبلغ صدهزارتومان نفقه فرزندم را می پردازم و برای ملاقات هفته ای یک بار (پنج شنبه تا جمعه) می باشد. دادگاه موضوع را از مصادیق ماده 1174 قانون مدنی می داند و گزارش اصلاحی طبق توافق طرفین به شرح صورتجلسه مورخ 90/11/18 مستندا به مواد 184 و 178 ق.آ.د.م. صادر و اعلام می نماید بدین شرح خواهان حضانت فرزند مشترک را بر عهده می گیرد. گزارش اصلاحی صادره نسبت به طرفین و وراث و قائم مقام قانونی آن ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته می شود.

رئیس شعبه 236 دادگاه خانواده یک تهران

 

 

مطالب مرتبط با حضانت فرزند :

1- وکیل برای مطالبه نفقه فرزند

2- حضانت فرزند ملاقات فرزند رای دادگاه

3- فهرست دعاوی خانواده - وکیل خانوادگی

4- چگونه یک وکیل خوب و مجرب برای طلاق و خانواده انتخاب کنم؟

 

حق انتشار محفوظ است ©