شماره: 2605
1399/04/03
تغییر نام - اصلاح شناسنامه
تغییر نام - اصلاح شناسنامه

 

 

نکات مهم تغيير نام بدون نياز به حکم دادگاه

  • براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.
  • در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.
  • شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملي را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملاً حذف شده است.
  • اين درخواست ها در کميته ويژهاي با عنوان «کميته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي ميشود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت مي شود.

 

 

برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام

  • تغيير نام هاي کم اقبال با فراواني کم به نام هاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.
  • اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نام هاي مناسب ايراني وجود دارد.
  • تشکيل کميته مشورتي نام در 31 استان کشور، که اعضاي آن را هيأت علمي دانشگاه ها با مدارک تحصيلي دکتراي زبانشناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميت هاي مختلف در استان هاي خاص آشنا هستند، تشکيل ميدهند.

 

 

 

مطالب مرتبط با تغییر نام :

1- راههای تغییر نام کوچک، وکیل تغییر نام، وکیل شناسنامه

2- اصلاح شناسنامه و دعاوی مرتبط با ثبت احوال

3- نحوه تغییر نام خانوادگی، تغییر نام فامیل

4- پیامد‌های استفاده از شناسنامه دیگران

حق انتشار محفوظ است ©