شماره: 2586
1399/01/30
گواهی حصر وراثت - وکیل ارث و وصیت - دفتر وکیل
گواهی حصر وراثت - وکیل ارث و وصیت - دفتر وکیل

نمونه گواهی انحصار وراثت وکیل ارث 
 

گواهی حصر وراثت

83/07/22

آقای/خانم............. به شناسنامه شماره .......... به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ............ تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ............ به شناسنامه شماره ....... در تاریخ...................دراقامتگاه دایمی خود در گذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند/عبارت است از .......................................... پس از تشریفات قانونی و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................... سرانجام در تاریخ ................ در وقت فوق العاده شعبه ................ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصثدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار و گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.

و این گواهینامه تا مبلغ ده میلیون ریال دارای ارزش قانونی است نسبت به مازاد بر ده میلیون ریال فاقد ارزش و اعتبار قانونی می باشد.

                                                                                                       

                                                                                                             شعبه ............ دادگاه حقوقی تهران

حق انتشار محفوظ است ©