شماره: 2514
1399/02/12
وکیل برای خلع ید از اموال غیرمنقول و املاک
وکیل برای خلع ید از اموال غیرمنقول و املاک

در صورتی که فردی مال یا ملک متعلق به مالک را به طور غیرقانونی و بدون مجوز قانونی و بدون اذن و رضایت مالک در اختیار و تصرف بگیرد، مالک می تواند مطابق مقررات مربوط به غصب در قانون مدنی (مواد 308 به بعد قانون مدنی) و بعد از اثبات مالکیت خود طرح دعوای خلع ید نماید.

 

چند نکته درخصوص خلع ید

  • خلع ید یک دعوای کاملا حقوقی است و امکان طرح این دعوا در دادسرا وجود ندارد. 
  • جهت ارایه دادخواست خلع ید اصل سند مالکیت الزامی است. یعنی خواهان دعوای خلع ید باید مالکیت خود را در ابتدا اثبات کند. 
  • در مورد مستاجر، دعوای خلع ید نمی توان مطرح کرد و دعوای تخلیه ید در این مورد مطرح می شود. 
  • پس از اخذ حکم خلع ید خواهان  به بخش اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای  صدور اجراییه علیه هر متصرف می کند. 
  • در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد دعوای خلع ید مطرح می شود. 
  • دعوای خلع ید دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی آن هزینه دادرسی یک دعوا غیرمالی است. 
  • خلع ید یک دعوای حقوقی است که مالک یک مال غیر منقول آن را به طرفیت متصرف غیرقانونی ملک خود مطرح می کند و از دادگاه می خواهد که به تصرف غیرمجاز متصرف پایان داده و ملک را از تصرف او خارج کرد و به مالک قانونی آن تحویل می دهند. 
  • دعوای خلع ید به دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی شباهت دارد ولی با آنها متفاوت است. 

 

 

 

 

مطالب مرتبط با خلع ید :

1- رای و دادخواست خلع ید ملک مشاعی، وکیل ملک

2- خلع ید از املاک و بیرون کردن متصرف غیرقانونی

3- خلع ید از ملک، رای دادگاه و دادخواست

4- خلع ید، نمونه دادخواست و رای بدوی و تجدیدنظر خلع ید

5- مقررات افراز املاک مشاع،تقسیم مال مشترک

 

حق انتشار محفوظ است ©