شماره: 2509
1398/11/14
نحوه تعیین بهای خواسته
نحوه تعیین بهای خواسته

اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می‌شود.

 

نکات تعیین بهای خواسته

  • قانونگذار نحوه تعیین بهای خواسته را در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی کرده است.
  • در دعوای چند خواهان كه هر یك قسمتی از كل را مطالبه می‌کند، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی كه مطالبه می‌شود. 
  • در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.
  • در صورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا مادام‌العمر باشد، بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع 10 سال یا آنچه را كه ظرف 10 سال باید استیفا كند.
  • در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان در دادخواست معین كرده است و خوانده تا نخستین جلسه دادرسی به آن ایراد یا اعتراض نكرده است مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد.
  •  در آن دسته از دعاوی که خواسته آن منافع مادام‌العمر است، بهای خواسته حاصل جمع منافع 10 ساله است اما دادگاه در صورت استحقاق خواهان، خوانده را به پرداخت مادام‌العمر منافع محکوم می‌کند.

 

آشنایی با راه های اعتراض و شکایت از رای دادگاه

حق انتشار محفوظ است ©