X
نمونه آراء و احکام دادگاهها

نمونه آرا حقوقی

نمونه آرا و پرونده های حقوقی

نمونه پرونده عملی کلاهبرداری

 نمونه پرونده عملی کلاهبرداری

در تعریف و توصیف مفهوم جرم کلاهبرداری میتوان گفت، کلاهبرداری عبارت است از اینکه مرتکب، با توسل به حیله و فریب و عملیات متقلبانه اقدام به بردن مال دیگری بنماید.

  |  
بازدید: 5410
  |  
امتیاز: Article Rating

مراحل یک پرونده عملی کلاهبرداری

شکواییه کلاهبرداری

نوع اتهام و موضوع شکایت: کلاهبرداری

شاکی : حسن......                                   

مشتکی عنه : میکائیل.....

 

شرح شکایت:

نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واسا سیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال از اینجانب گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده لذا خواستار صدور دستور تعقیب ومجازات واسترداد  اموال وجبران ضرر وزیان وارده را استدعا دارم.

 

اظهارات گواه جرم کلاهبرداری :

اینجانب علی ....با اطلاع کامل در خصوص تمام لوازم را که آقای دکتر میکائیل ...سفارش داده بود بنده وکارگران ساخته وبه آدرس .....تحویل دادیم وفاکتور فروش وکرایه را مطالبه کردیم وگفت که خودم می آیم وبا آقای حسن.... تسویه حساب میکنم.

 

دستور دادیار دادسرا در خصوص جرم کلاهبرداری :

پرونده عینا به کلانتری اعاده می گردد  اولا از شاکی در خصوص شکایت کلاهبرداری کسب دلیل شود وثانیا :از شهود ومطلعین تحقیق شود وثانیا: در خصوص کار واینکه آیا معامله ای صورت گرفته یا خیر تحقیق شود وپرونده ظرف 3 روز به رویت برسد.

 

بازجوئی از منشی شرکت(یکی از شهود) :

 سوال : شما به عنوان منشی شرکت بیان کنید که رابطه شاکی با مشتکی عنه چه رابطه ای بوده ؟

پاسخ : آقای میکائیل ...آقای حسن ...را پسر خود معرفی می کردند آن دو میتواند هر رابطه ای  وجود داشته یا وجود نداشته باشد.ی کرد وهر وقت که بنده یا بقیه همکاران حقوق معوقه های  خود را در خواست می کردیم  ایشان ما را ارجاع می دادند به آ قای میکائیل...وبه نظر م

 

باز جوئی از شاکی کلاهبرداری در دادسرا :

سوال : منشی شرکت می گوید شما با متهم رابطه کاری داشته اید وهمکاری می کرده اید در این خصوص توضیح دهید ؟

پاسخ : بنده به هیچ عنوانی با این شخص کلاهبردار همکاری کاری نداشته ام فقط ایشان یکبار از من درخواست کرد که ضامن او در بانک شوم ولی بانک ضمانت من را قبول نکرد .

سوال : آیا  آدرسی از متهم می توانید اعلام کنید.

پاسخ : خیر ،ایشان مجهول المکان می باشند .

 

قرارتامین صادره در خصوص جرم کلاهبرداری :

نظر به اینکه نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واساسیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده ونظر به دلایل زیر  1- گزارش مرجع انتظامی   2- اظهارات مطلعین راجع به اینکه متهم دفترتجاری تاسیس کرد ه وخودرا معتبر جلوه داده  3- عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی با وجود ابلاغ قانونی  4- تصاویر فاکتورهای خرید اثاثیه که منضم به پرونده میباشد ؛مرتکب بزه مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری گنهکار بوده  وتقاضای باز داشتش می فوق گردیده وطبق ماده یک قانون تشدید شود.

به این توضیح که نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واسا سیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال از اینجانب گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده وشاکی هیچ وجهی را دریافت نکرده لذا اتهام کلاهبرداری قابل انتساب به متهمه را دارد ومتهمه علی رغم اخطار قانونی حضور نیافته  ودفائی به عمل نیاورده است لذا متهمه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری قرار مجرمیت متهم صادر واعلام می گردد ؛مقرر است دفتر پرونده به نظر سرپرست محترم دادسرا برسد.

 

کیفرخواست جرم کلاهبرداری :

نظر به اینکه نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واساسیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده ونظر به دلایل زیر  1-گزارش مرجع انتظامی   2- اظهارات مطلعین راجع به اینکه متهم دفترتجاری تاسیس کرد ه وخودرا معتبر جلوه داده  3- عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی با وجود ابلاغ قانونی  4- تصاویر فاکتورهای خرید اثاثیه که منضم به پرونده میباشد ؛مرتکب بزه مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری گنهکار بوده  وتقاضای باز داشتش می فوق گردیده وطبق ماده یک قانون تشدید شود.

 

دستور دادسرا در خصوص جرم کلاهبرداری :

دفتر محترم دادگاه احتراما وفق ماده 115و180 آ.د.ک.یک نوبت با ذکر نوع اتهام در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار کشور آگهی تفهیم اتهام شود.

 

اخذ آخرین توضیحات جرم کلاهبرداری (اخرین دفاع):

به تاریخ 22/4/84 شعبه1032 دادگاه عمومی تهران در وقت مقرر به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل  است پرونده امر تحت نظر قرار دارد هیچیک از طرفین با وجود ابلاغ ا خطاریه ودعوت از طریق درج در روزنامه کثیر الانتشار در دادگاه حضور نیافته ولایحه ای هم ارسال نکرده است به لحاظ معد بودن پرونده برای اتخاذ تصمیم خطاب به نماینده دادستان ،چنانکه در این مرحله به دفاع از کیفرخواست  مطلبی دارید اعلام فرمائید ؛ نماینده دادستان اعلام میدارد تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم را دارم.

 

رای دادگاه بدوی در خصوص جرم کلاهبرداری :

 نظر به اینکه نامبرده با توسل به روشهای متقلبانه واظهارات واهی مقداری اسباب واساسیه مبل به ارزش 000/910/13 ریال گرفته ومتواری گشته با این توضیح که با اظهار اینکه دکتر بوده ودفتر خود را نشان داده به مقدار تفصیلی فاکتور پیوستی مبلمان به ارزش فوق کلاهبرداری کرده ومتواری شده ونظر به دلایل زیر  1- گزارش مرجع انتظامی   2- اظهارات مطلعین راجع به اینکه متهم دفترتجاری تاسیس کرد ه وخودرا معتبر جلوه داده  3- عدم حضور متهم در هیچ یک از مراحل دادرسی با وجود ابلاغ قانونی  4- تصاویر فاکتورهای خرید اثاثیه که منضم به پرونده میباشد ؛ متهمه به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ضمن رد مبلغ 000/910/13 به شاکی به تحمل یکسال حبس تعزیری ومعادل آن جزای نقدی به صندوق دولت اسلامی محکوم میشود؛ رای دادگاه غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از روئیت قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

 

نظریه نهایی در خصوص کلاهبرداری :

اینجانب با در نظر گرفتن کلیه مدارک ومستندات ضم پرونده وگزارشات واستعلامات به عمل آمده منجمله ابراز شهادت شهود عمل مجرمانه انجام شده متهم را قابل انتساب به وی دانسته و نظر دادگاه بدوی را در خصوص بزه انتسابی به شخص متهم قابل انتساب دانسته لذا نامبرده را به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین به ارتشاء واختلاس وکلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص  مصلحت نظام ضمن رد مبلغ 000/910/13 به شاکی به تحمل یکسال حبس تعزیری ومعادل آن جزای نقدی به صندوق دولت اسلامی محکوم میشود؛ رای به صورت غیابی و ظرف مدت 10 روز پس از روئیت قابل واخواهی در دادگاه صادر کننده رای وظرف 20 روز پس از آن قابل تجدید نظر وفق مقررات در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود .

 


مطالعه مطالب مرتبط:

1- شرایط وقوع و عناصر جرم کلاهبرداری و نمونه رای دادگاه

2- رای کلاهبرداری، حکم کلاهبرداری، دادگاه کیفری

3- جرم تحصیل مال نامشروع وکیل کیفری

4- مراحل شکایت و رسیدگی به جرم فروش مال غیر

5- راه های اعتراض به رأی،واخواهی،تجدیدنظرخواهی،فرجامخواهی

6- نحوه شکایت کیفری در دادسرا وکیل کیفری

 

ایجاد شده توسط مسعود محمدی، وکیل پایه یک دادگستری
4.9 از 5 (820 امتیاز)
اشتراک گذاری
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

Website

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

جستجو

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.