قوانین و آیین نامه ها و مصوبات حقوقی

قوانین کاربردی

تاریخ انتشار: پنجشنبه 29 اسفند 1398
قانون‏ حمايت‏ خانواده‏ مصوب‏ سال 53

 قانون‏ حمايت‏ خانواده‏ مصوب‏ سال 53

 

 

 

امتیاز: Article Rating | تعداد بازدید: 4004

متن قانون حمایت خانواده مصوب سال 53

ماده‏ 1 - به‏ كليه‏ اختلافات‏ مدني‏ ناشي‏ از امر زناشويي‏ و دعاوي‏ خانوادگي‏ و امور مربوط به‏ صغار از قبيل‏ نصب‏ و عزل‏ قيم‏ و ضم‏ و امين‏ در دادگاههاي‏ شهرستان‏ و در نقاطي‏ كه‏ دادگاه‏ شهرستان‏ نباشد در دادگاه‏ بخش‏ رسيدگي‏ مي‏ شود رسيدگي‏ به‏ امور مذكور در تمام‏ مراحل‏ دادرسي‏ بدون‏ رعايت‏ تشريفات‏ آيين‏ دادرسي‏ مدني‏ خواهد بود. 
ماده‏ 2 - منظور از دعاوي‏ خانوادگي‏ دعاوي‏ مدني‏ بين‏ هر يك‏ از زن‏ و شوهر و فرزندان‏ و جد پدري‏ و وصي‏ و قيم‏ است‏ كه‏ از حقوق‏ و تكاليف‏ مقرر در كتاب‏ هفتم‏ در نكاح‏ و طلاق‏ ( منجمله‏ دعاوي‏ مربوط به‏ جهيزيه‏ و مهر زن‏ ) و كتاب‏ هشتم‏ در اولاد و كتاب‏ نهم‏ در خانواده‏ و كتاب‏ دهم‏ در حجر و قيمومت‏ قانوني‏ مدني‏ همچنين‏ از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون‏ مذكور و مواد 
مربوط در قانون‏ امور حسبي‏ ناشي‏ شده‏ باشد. 
ماده‏ 3 - دادگاه‏ مي‏ تواند هر نوع‏ تحقيق‏ و اقدامي‏ را كه‏ براي‏ روشن‏ شدن‏ استمداد از مددكاران‏ اجتماعي‏ و غيره‏ به‏ هر طريق‏ كه‏ مقتضي‏ باشد انجام‏ دهد. 
ماده‏ 4 - دادگاه‏ هر يك‏ از طرفين‏ را كه‏ بي‏ بضاعت‏ تشخيص‏ دهد از پرداخت‏ هزينه‏ دادرسي‏ و حق‏ كارشناسي‏ و حق‏ داوري‏ و ساير هزينه‏ ها معاف‏ مي‏ نمايد همچنين‏ در صورت‏ لزوم‏ راسا وكيل‏ معاضدتي‏ براي‏ او تعيين‏ خواهد كرد. در صورتي‏ كه‏ طرف‏ بي‏ بضاعت‏ محكوم‏ له‏ شود محكوم‏ عليه‏ اگر بضاعت‏ داشته‏ باشد به‏ موجب‏ راي‏ دادگاه‏ ملزم‏ به‏ پرداخت‏ هزينه‏ هاي‏ مذكور و حق‏ الوكاله‏ وكيل‏ معاضدتي‏ خواهد گرديد. وكلا و كارشناسان‏ مذكور مكلف‏ به‏ انجام‏ دستور دادگاه‏ مي‏ باشند. 
ماده‏ 5 - دادگاه‏ در صورت‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از طرفين‏ مكلف‏ است‏ موضوع‏ دعوي‏ را به‏ استناد رسيدگي‏ به‏ اصل‏ نكاح‏ و طلاق‏ به‏ يك‏ تا سه‏ داور ارجاع‏ نمايد همچنين‏ دادگاه‏ در صورتي‏ كه‏ مقتضي‏ بداند راسا نيز دعوي‏ را به‏ داور ارجاع‏ خواهد كرد. داوري‏ در اين‏ قانون‏ تابع شرايط داوري‏ مندرج‏ در قانون‏ آيين‏ نامه‏ دادرسي‏ نمي‏ باشد. مدت‏ اعلام‏ نظر داوران‏ از طرف‏ دادگاه‏ تعيين‏ خواهد شد. در صورت‏ عدم‏ وصول‏ نظر مذكور تا پايان‏ مدت‏ مقرر دادگاه‏ راسا رسيدگي‏ خواهد كرد مگر اين‏ كه‏ طرفين‏ به‏ تمديد مدت‏ تراضي‏ نمايند يا دادگاه‏ تمديد مدت‏ را مقتضي‏ تشخيص‏ دهد. 
تبصره‏ - در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ به‏ تعيين‏ داور تراضي‏ نكرده‏ يا داور خود را معرفي‏ ننمايند دادگاه‏ داور يا داوران‏ را به‏ ترتيب‏ از اقربا يا دوستان‏ يا آشنايان‏ آنان‏ انتخاب‏ خواهد كرد هرگاه‏ اشخاص‏ مذكور از قبول‏ داوري‏ امتناع‏ كرده‏ يا انتخاب‏ آنان‏ از جهت‏ عدم‏ حضور در محل‏ يا جهات‏ ديگر ميسر نباشد افراد ديگري‏ به‏ داوري‏ انتخاب‏ مي‏ شوند. 
ماده‏ 6 - داور يا داوران‏ سعي‏ در سازش‏ بين‏ طرفين‏ خواهند كرد و در صورتي‏ كه‏ موفق‏ به‏ اصلاح‏ نشوند نظر خود را در ماهيت‏ دعوي‏ ظرف‏ مدت‏ مقرر كتبا به‏ دادگاه‏ اعلام‏ مي‏ نمايند. اين‏ نظر به‏ طرفين‏ ابلاغ‏ مي‏ شود تا ظرف‏ مدت‏ ده‏ روز نظر خود را به‏ دادگاه‏ اعلام‏ نمايند در صورتي‏ كه‏ طرفين‏ با نظر داور موافق‏ باشند دادگاه‏ دستور اجراي‏ نظر داور را صادر مي‏ نمايد مگر اين‏ كه‏ راي‏ داور مغاير قوانين‏ موجد حق‏ باشد كه‏ در اين‏ صورت‏ ملغي‏ الاثر مي‏ شود. هرگاه‏ يكي‏ از طرفين‏ به‏ نظر داور معترض‏ بوده‏ يا در موعد مقرر جوابي‏ ندهد 
يا راي‏ داور مغاير قوانين‏ موجد حق‏ باشد دادگاه‏ به‏ موضوع‏ رسيدگي‏ نموده‏ حسب‏ مورد راي‏ مقتضي‏ يا گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
ماده‏ 7 - هرگاه‏ زن‏ و شوهر دعاوي‏ ناشي‏ از اختلاف‏ خانوادگي‏ را عليه‏ يكديگر طرح‏ نمايند دادگاهي‏ كه‏ دادخواست‏ مقدم‏ به‏ آن‏ داده‏ شده‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ خواهد داشت‏ و هرگاه‏ دو يا چند دادخواست‏ در يك‏ روز به‏ دادگاه‏ تسليم‏ شده‏ باشد دادگاه‏ حوزه‏ محل‏ اقامت‏ زن‏ صالح‏ به‏ رسيدگي‏ خواهد بود. 
در صورتي‏ كه‏ يكي‏ از زوجين‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور باشد دادگاه‏ محل‏ اقامت‏ طرفي‏ كه‏ در ايران‏ مقيم‏ خارج‏ از كشور باشد دادگاه‏ محل‏ اقامت‏ طرفي‏ را كه‏ در ايران‏ است‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ دارد و اگر طرفين‏ مقيم‏ خارج‏ باشند دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ صلاحيت‏ رسيدگي‏ خواهد داشت‏ . 
تبصره‏ - در مورد مذكور در اين‏ قانون‏ اگر طرفين‏ اختلاف‏ , مقيم‏ خارج‏ از كشور باشند مي‏ توانند به‏ دادگاه‏ يا مرجع صلاحيتدار محل‏ اقامت‏ خود نيز مراجعه‏ نمايند. در اين‏ مورد هرگاه‏ ذينفع نسبت‏ به‏ احكام‏ و تصميمات‏ دادگاهها و مراجع خارجي‏ معترض‏ و مدعي‏ عدم‏ رعايت‏ مقررات‏ و قوانين‏ ايران‏ باشد مي‏ تواند ظرف‏ يك‏ ماه‏ از تاريخ‏ ابلاغ‏ حكم‏ يا تصميم‏ قطعي‏ اعتراض‏ خود را با ذكر دلايل‏ و پيوست‏ نمودن‏ مدارك‏ و مستندات‏ آن‏ از طريق‏ كنسولگر‏ ايران‏ در كشور محل‏ توقف‏ به‏ دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ ارسال‏ نمايد دادگاه‏ به‏ موضوع‏ 
رسيدگي‏ كرده‏ و راي‏ مقتضي‏ صادر مي‏ كند و به‏ دستور دادگاه‏ رونوشت‏ راي‏ براي‏ اقدام‏ قانوني‏ به‏ كنسولگري‏ مربوط ارسال‏ مي‏ گردد. 
ثبت‏ احكام‏ و تصميمات‏ دادگاهها و مراجع خارجي‏ در مواردي‏ كه‏ قانونا بايد در اسناد سجلي‏ يا دفتر كنسولگري‏ ثبت‏ شود و در صورت‏ توافق‏ طرفين‏ يا در صورت‏ عدم‏ وصول‏ اعتراض‏ در مهلت‏ مقرر بلااشكال‏ است‏ والا موكول‏ به‏ اعلام‏ راي‏ قطعي‏ دادگاه‏ شهرستان‏ تهران‏ خواهد بود. 
ماده‏ 8 - در موارد زير زن‏ يا شوهر حسب‏ مورد مي‏ تواند از دادگاه‏ تقاضاي‏ صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ نمايد و دادگاه‏ در صورت‏ احراز آن‏ موارد گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
1 - توافق‏ زوجين‏ براي‏ طلاق‏ . 
2 - استنكاف‏ شوهر از دادن‏ نفقه‏ زن‏ و عدم‏ امكان‏ الزام‏ او به‏ تاديه‏ نفقه‏ همچنين‏ در موردي‏ كه‏ شوهر ساير حقوق‏ واجبه‏ زن‏ را وفا نكند و اجبار او به‏ ايفا هم‏ ممكن‏ نباشد. 
3 - عدم‏ تمكين‏ زن‏ از شوهر. 
4 - سو رفتار و يا سو معاشرت‏ هر يك‏ از زوجين‏ به‏ حدي‏ كه‏ ادامه‏ زندگي‏ را براي‏ طرف‏ ديگر غير قابل‏ تحمل‏ نمايد. 
5 - ابتلا هر يك‏ از زوجين‏ به‏ امراض‏ صعب‏ العلاج‏ به‏ نحوي‏ كه‏ دوام‏ زناشويي‏  براي‏ طرف‏ ديگر در مخاطره‏ باشد. 
6 - جنون‏ هر يك‏ از زوجين‏ در مواردي‏ كه‏ فسخ‏ نكاح‏ ممكن‏ نباشد. 
7 - عدم‏ رعايت‏ دستور دادگاه‏ در مورد منع اشتغال‏ به‏ كار يا حرفه‏ اي‏ كه‏ منافي‏ با مصالح‏ خانوادگي‏ يا حيثيات‏ شوهر يا زن‏ باشد. 
8 - محكوميت‏ زن‏ يا شوهر به‏ حكم‏ قطعي‏ به‏ مجازات‏ پنج‏ سال‏ حبس‏ يا بيشتر يا به‏ جزاي‏ نقدي‏ كه‏ بر اثر عجز از پرداخت‏ منجر به‏ پنج‏ سال‏ بازداشت‏ شود يا به‏ حبس‏ و جزاي‏ نقدي‏ كه‏ مجموعا منتهي‏ به‏ پنج‏ سال‏ يا بيشتر و بازداشت‏ شود و حكم‏ مجازات‏ در حال‏ اجرا باشد. 
9 - ابتلا به‏ هر گونه‏ اعتياد مضري‏ كه‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ به‏ اساس‏ زندگي‏ خانوادگي‏ خلل‏ وارد آورد و ادامه‏ زندگي‏ زناشويي‏ را غير ممكن‏ سازد. 
10 - هرگاه‏ زوج‏ همسر ديگري‏ اختيار كند يا تشخيص‏ دادگاه‏ نسبت‏ به‏ همسران‏ خود اجراي‏ عدالت‏ ننمايد. 
11 - هر يك‏ از زوجين‏ زندگي‏ خانوادگي‏ را ترك‏ كند. تشخيص‏ ترك‏ زندگي‏ با دادگاه‏ است‏ . 
12 - محكوميت‏ قطعي‏ هر يك‏ از زوجين‏ در اثر ارتكاب‏ جرمي‏ كه‏ مغاير با حيثيت‏ خانوادگي‏ و شيون‏ طرف‏ ديگر باشد. 
تشخيص‏ اين‏ كه‏ جرمي‏ مغاير با حيثيت‏ و شيون‏ خانوادگي‏ است‏ با توجه‏ به‏ وضع و موقع طرفين‏ و عرف‏ و موازين‏ ديگر با دادگاه‏ است‏ . 
13 - در صورت‏ عقيم‏ بودن‏ يكي‏ از زوجين‏ به‏ تقاضاي‏ طرف‏ ديگر همچنين‏ در صورتي‏ كه‏ زوجين‏ از جهت‏ عوارض‏ و خصوصيات‏ جسمي‏ نتوانند از يكديگر صاحب‏ اولاد شوند. 
14 - در مورد غايب‏ مفقودالاثر با رعايت‏ مقررات‏ ماده‏ 1029 قانون‏ مدني‏ . 
تبصره‏ - طلاقي‏ كه‏ به‏ موجب‏ اين‏ قانون‏ و بر اساس‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ واقع مي‏ شود فقط در صورت‏ توافق‏ كتبي‏ طرفين‏ در زمان‏ عده‏ قابل‏ رجوع‏ است‏ . 
ماده‏ 9 - در مورد ماده‏ 4 قانون‏ ازدواج‏ هرگاه‏ يكي‏ از طرفين‏ عقد بخواهد از وكالت‏ خود در طلاق‏ استفاده‏ نمايد بايد طبق‏ ماده‏ قبل‏ به‏ دادگاه‏ مراجعه‏ كند و دادگاه‏ در صورت‏ احراز تخلف‏ از شرط گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
ماده‏ 10 - اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ پس‏ از رسيدگي‏ دادگاه‏ و صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صورت‏ خواهد گرفت‏ . 
متقاضي‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ بايد تقاضانامه‏ اي‏ به‏ دادگاه‏ تسليم‏ نمايد كه‏ در آن‏ علل‏ تقاضا به‏ طور موجه‏ قيد گردد. پس‏ از وصول‏ تقاضانامه‏ دادگاه‏ راسا يا به‏ وسيله‏ داور يا داوران‏ سعي‏ در اصلاح‏ بين‏ زن‏ و شوهر و جلوگيري‏ از وقوع‏ طلاق‏ خواهد كرد. هرگاه‏ مساعي‏ دادگاه‏ براي‏ حصول‏ سازش‏ نتيجه‏ نرسد با توجه‏ به‏ ماده‏ 8 اين‏ قانون‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر خواهد كرد. 
دفتر طلاق‏ پس‏ از دريافت‏ گواهي‏ مذكور به‏ اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ اقدام‏ خواهد نمود. 
هر يك‏ از طرفين‏ عقد بدون‏ تحصيل‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ مبادرت‏ به‏ طلاق‏ نمايد به‏ حبس‏ جنحه‏ اي‏ از شش‏ ماه‏ تا يك‏ سال‏ محكوم‏ خواهد شد. همين‏ مجازات‏ مقرر است‏ براي‏ سردفتري‏ كه‏ طلاق‏ را ثبت‏ نمايد. 
ماده‏ 11 - دادگاه‏ مي‏ تواند به‏ تقاضاي‏ هر يك‏ از طرفين‏ در صورتي‏ كه‏ صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ مستند به‏ سو رفتار و قصور طرف‏ ديگر باشد او را با توجه‏ به‏ وضع و سن‏ طرفين‏ و مدت‏ زناشويي‏ به‏ پرداخت‏ مقرري‏ ماهانه‏ متناسبي‏ در حق‏ طرف‏ ديگر محكوم‏ نمايد مشروط به‏ اين‏ كه‏ عدم‏ بضاعت‏ متقاضي‏ و استطاعت‏ طرف‏ ديگر محرز باشد. پرداخت‏ مقرري‏ مذكور در صورت‏ ازدواج‏ مجدد محكوم‏ له‏ يا ايجاد درآمد كافي‏ براي‏ او كاهش‏ درآمد يا عسرت‏ محكوم‏ عليه‏ يا فوت‏ محكوم‏ له‏ به‏ حكم‏ همان‏ دادگاه‏ حسب‏ مورد تقليل‏ يافته‏ يا قطع خواهد شد. 
در موردي‏ كه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ به‏ جهات‏ مندرج‏ در بندهاي‏ 5 و 6 ماده‏ 8 صادر شده‏ باشد مقرري‏ ماهانه‏ با رعايت‏ شرايط مذكور به‏ مريض‏ يا مجنون‏ نيز تعلق‏ خواهد گرفت‏ مشروط به‏ اين‏ كه‏ مرض‏ يا جنون‏ بعد از عقد ازدواج‏ حادث‏ شده‏ باشد و در صورت‏ اعاده‏ سلامت‏ به‏ حكم‏ دادگاه‏ قطع خواهد شد. 
ماده‏ 12 - در كليه‏ مواردي‏ كه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ صادر مي‏ شود دادگاه‏ ترتيب‏ نگاهداري‏ اطفال‏ و ميزان‏ نفقه‏ ايام‏ عده‏ را با توجه‏ به‏ وضع اخلاقي‏ و مالي‏ طرفين‏ و مصلحت‏ اطفال‏ و معين‏ مي‏ كند و اگر قرار شود فرزندان‏ نزد مادر يا شخص‏ ديگري‏ بمانند ترتيب‏ نگاهداري‏ و ميزان‏ هزينه‏ آنان‏ را مشخص‏ مي‏ نمايد و نفقه‏ زوجه‏ از عوايد و دارايي‏ مرد و نفقه‏ اولاد و مبلغ ماهانه‏ مقرر در ماده‏ 11 از نفقه‏ زوجه‏ از عوايد و دارايي‏ مرد يا زن‏ يا هر دو و حتي‏ از حقوق‏ بازنشستگي‏ استيفا خواهد گرديد. دادگاه‏ مبلغي‏ را كه‏ بايد از عوايد يا دارايي‏ مرد يا زن‏ يا هر دو براي‏ هر فرزند استيفا گردد تعيين‏ و طريقه‏ اطمينان‏ بخشي‏ براي‏ پرداخت‏ آن‏ مقرر مي‏ كند دادگاه‏ همچنين‏ ترتيب‏ ملاقات‏ اطفال‏ را براي‏ طرفين‏ معين‏ مي‏ كند حق‏ ملاقات‏ با طفل‏ در صورت‏ غيبت‏ يا فوت‏ پدر يا مادر به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ با ساير اقربا خواهد بود. 
تبصره‏ 1 - اطفالي‏ كه‏ والدين‏ آنان‏ قبل‏ از تصويب‏ اين‏ قانون‏ از يكديگر جدا شده‏ اند در صورتي‏ كه‏ به‏ طريق‏ اطمينان‏ بخشي‏ ترتيب‏ هزينه‏ و نگاهداري‏ و حضانت‏ آنان‏ داده‏ نشده‏ باشد مشمول‏ مقررات‏ اين‏ قانون‏ خواهند بود. 
تبصره‏ 2 - پرداخت‏ نفقه‏ قانوني‏ زوجه‏ و اولاد بر ساير ديون‏ مقدم‏ است‏ . 
ماده‏ 13 - در هر مورد حسب‏ اعلام‏ يكي‏ از والدين‏ يا اقرباي‏ طفل‏ يا دادستان‏ يا اشخاص‏ ديگر تشخيص‏ شود كه‏ تغيير در وضع حضانت‏ طفل‏ ضرورت‏ دارد ( اعم‏ از اين‏ كه‏ قبلا تصميمي‏ در اين‏ مورد اتخاذ شده‏ يا نشده‏ باشد ) و يا به‏ طريق‏ اطمينان‏ بخشي‏ ترتيب‏ نگاهداري‏ و حضانت‏ طفل‏ داده‏ نشده‏ باشد دادگاه‏ پس‏ از رسيدگي‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ هر كسي‏ كه‏ مقتضي‏ بداند محول‏ مي‏ كند و هزينه‏ حضانت‏ به‏ عهده‏ كسي‏ است‏ كه‏ به‏ موجب‏ تصميم‏ دادگاه‏ به‏ پرداخت‏ آن‏ مي‏ شود. 
ماده‏ 14 - هرگاه‏ دادگاه‏ خانواده‏ تشخيص‏ دهد كسي‏ كه‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ او محول‏ شده‏ از انجام‏ تكاليف‏ مربوط به‏ حضانت‏ خودداري‏ كرده‏ يا مانع ملاقات‏ طفل‏ با اشخاص‏ ذيحق‏ شود او را براي‏ هر بار تخلف‏ به‏ پرداخت‏ مبلغي‏ از هزار ريال‏ تا ده‏ هزار ريال‏ و در صورت‏ تكرار به‏ حداكثر مبلغ مذكور محكوم‏ خواهد كرد. 
دادگاه‏ در صورت‏ اقتضا مي‏ تواند علاوه‏ بر محكوميت‏ مزبور حضانت‏ طفل‏ را به‏ شخص‏ ديگري‏ واگذار نمايد. در هر صورت‏ حكم‏ اين‏ ماده‏ مانع از تعقيب‏ متهم‏ چنانچه‏ عمل‏ او طبق‏ قوانين‏ جزايي‏ جرم‏ شناخته‏ شده‏ باشد نخواهد بود. 
تبصره‏ 1 - پدر يا مادر يا كساني‏ كه‏ حضانت‏ طفل‏ به‏ آنها واگذار شده‏ نمي‏ توانند طفل‏ را به‏ شهرستاني‏ غير از محل‏ اقامت‏ مقرر در بين‏ طرفين‏ و يا غير از محل‏ اقامت‏ قبل‏ از وقوع‏ طلاق‏ و يا به‏ خارج‏ از كشور بدون‏ رضايت‏ والدين‏ به‏ فرستند مگر در صورت‏ ضرورت‏ با كسب‏ اجازه‏ از دادگاه‏ . 
تبصره‏ 2 - وجوه‏ موضوع‏ اين‏ ماده‏ و ماده‏ 11 به‏ صندوق‏ حمايت‏ خانواده‏ كه‏ از طرح‏ دولت‏ تاسيس‏ مي‏ شود پرداخت‏ خواهد شد. نحوه‏ پرداخت‏ وجوه‏ مذكور به‏ اشخاص‏ ذينفع طبق‏ آيين‏ نامه‏ اي‏ است‏ كه‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ خواهد رسيد. 
ماده‏ 15 - طفل‏ صغير تحت‏ ولايت‏ قهري‏ پدر خود مي‏ باشد در صورت‏ ثبوت‏ حجر يا خيانت‏ يا عدم‏ و لياقت‏ او در اداره‏ امور صغير يا فوت‏ پدر به‏ تقاضاي‏ دادستان‏ و تصويب‏ دادگاه‏ شهرستان‏ حق‏ ولايت‏ به‏ هر يك‏ از جد پدري‏ يا مادر تعلق‏ مي‏ گيرد مگر اين‏ كه‏ عدم‏ صلاحيت‏ آنان‏ احراز شود كه‏ در اين‏ صورت‏ حسب‏ مقررات‏ اقدام‏ به‏ نصب‏ قيم‏ يا ضم‏ امين‏ خواهد شد. 
دادگاه‏ در صورت‏ اقتضا اداره‏ امور صغير را از طرف‏ جد پدري‏ يا مادر تحت‏ نظارت‏ دادستان‏ قرار خواهد داد. 
در صورتي‏ كه‏ مادر صغير شوهر اختيار كند حق‏ ولايت‏ او ساقط خواهد شد در اين‏ صورت‏ اگر صغير جد پدري‏ نداشته‏ يا جد پدري‏ صالح‏ براي‏ اداره‏ امور صغير نباشد دادگاه‏ به‏ پيشنهاد دادستان‏ حسب‏ مورد مادر صغير يا شخص‏ صالح‏ ديگري‏ را به‏ عنوان‏ امين‏ يا قيم‏ تعيين‏ خواهد كرد. امين‏ به‏ تشخيص‏ دادگاه‏ مستقلا يا تحت‏ نظر دادستان‏ امور صغير را اداره‏ خواهد كرد. 
ماده‏ 16 - مرد نمي‏ تواند با داشتن‏ زن‏ همسر دوم‏ اختيار كند مگر در موارد زير: 
1 - رضايت‏ همسر اول‏ . 
2 - عدم‏ قدرت‏ همسر اول‏ به‏ ايفاي‏ وظايف‏ زناشويي‏ . 
3 - عدم‏ تمكين‏ زن‏ از شوهر
4 - ابتلا زن‏ به‏ جنون‏ يا امراض‏ صعب‏ العلاج‏ موضوع‏ بندهاي‏ 5 و 6 ماده‏ .8 
5 - محكوميت‏ زن‏ وفق‏ بند 8 ماده‏ .8 
6 - ابتلا زن‏ به‏ هر گونه‏ اعتياد مضر برابر بند 9 ماده‏ .8 
7 - ترك‏ زندگي‏ خانوادگي‏ از طرف‏ زن‏ . 
8 - عقيم‏ بودن‏ زن‏ . 
9 - غايب‏ مفقودالاثر شدن‏ زن‏ برابر بند 14 ماده‏ .8 
ماده‏ 17 - متقاضي‏ بايد تقاضانامه‏ اي‏ در دو نسخه‏ به‏ دادگاه‏ تسليم‏ و علل‏ و دلايل‏ تقاضاي‏ خود را در آن‏ قيد نمايد. يك‏ نسخه‏ از تقاضانامه‏ ضمن‏ تعيين‏ وقت‏ رسيدگي‏ به‏ همسر او ابلاغ‏ خواهد شد. 
دادگاه‏ با انجام‏ اقدامات‏ ضروري‏ و در صورت‏ امكان‏ تحقيق‏ از زن‏ فعلي‏ و احراز توانايي‏ مالي‏ مرد و اجراي‏ عدالت‏ در مورد بند يك‏ ماده‏ 16 اجازه‏ اختيار همسر جديد خواهد داد. 
به‏ هر حال‏ در تمام‏ موارد مذكور اين‏ حق‏ براي‏ همسر اول‏ باقي‏ است‏ كه‏ اگر به‏ خواهد گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ از دادگاه‏ به‏ نمايد. 
هرگاه‏ مردي‏ با داشتن‏ همسر بدون‏ تحصيل‏ اجازه‏ از دادگاه‏ مبادرت‏ به‏ ازدواج‏ نمايد به‏ حبس‏ جنحه‏ اي‏ از شش‏ ماه‏ تا يك‏ سال‏ محكوم‏ خواهد شد همين‏ مجازات‏ مقرر است‏ براي‏ عاقد و سردفتر ازدواج‏ و زن‏ جديد كه‏ عالم‏ به‏ ازدواج‏ سابق‏ مرد باشند. 
در صورت‏ گذشت‏ همسر اولي‏ تعقيب‏ كيفري‏ يا اجراي‏ مجازات‏ فقط درباره‏ مرد و زن‏ جديد موقوف‏ خواهد شد. 
ماده‏ 18 - شوهر مي‏ تواند با تاييد دادگاه‏ زن‏ خود را از اشتغال‏ به‏ هر شغلي‏ كه‏ منافي‏ مصالح‏ خانوادگي‏ يا حيثيت‏ خود با زن‏ باشد منع كند. زن‏ نيز مي‏ تواند از دادگاه‏ چنين‏ تقاضايي‏ را به‏ نمايد. 
دادگاه‏ در صورتي‏ كه‏ اختلالي‏ در امر معيشت‏ خانواده‏ ايجاد نشود مرد را از اشتغال‏ به‏ شغل‏ مذكور منع مي‏ كند. 
ماده‏ 19 - تصميم‏ دادگاه‏ در موارد زير قطعي‏ است‏ و در ساير موارد فقط پژوهش‏ پذير مي‏ باشد. 
1 - صدور گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ . 
2 - تعيين‏ نفقه‏ ايام‏ عده‏ و هزينه‏ نگاهداري‏ اطفال‏ . 
3 - حضانت‏ اطفال‏ . 
4 - حق‏ ملاقات‏ با اطفال‏
5 - اجازه‏ مقرر در ماده‏ .16 
تبصره‏ - در مورد بندهاي‏ 2 و 3 و 4 اين‏ ماده‏ هرگاه‏ در وضع طفل‏ يا 
والدين‏ يا سرپرستي‏ كه‏ از طرف‏ دادگاه‏ معين‏ شده‏ تغييري‏ حاصل‏ شود كه‏ تجديد 
نظر در ميزان‏ نفقه‏ يا هزينه‏ نگاهداري‏ يا حضانت‏ يا حق‏ ملاقات‏ با اطفال‏ را 
ايجاب‏ كند دادگاه‏ مي‏ تواند در تصميم‏ قبلي‏ خود تجديد نظر نمايد. 
ماده‏ 20 - طرفين‏ دعوي‏ يا هر يك‏ از آنها مي‏ توانند از دادگاه‏ تقاضا كنند قبل‏ از ورود به‏ ماهيت‏ دعوي‏ مسيله‏ حضانت‏ و هزينه‏ نگاهداري‏ اطفال‏ يا نفقه‏ زن‏ را مورد رسيدگي‏ فوري‏ قرار دهد و قراري‏ در اين‏ باره‏ صادر كند دستور موقت‏ دادگاه‏ فورا به‏ مورد اجرا گذاشته‏ مي‏ شود. 
ماده‏ 21 - مدت‏ اعتبار گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ سه‏ ماه‏ از تاريخ‏ صدور است‏ در صورتي‏ كه‏ ظرف‏ مدت‏ گواهي‏ مذكور به‏ دفتر طلاق‏ تسليم‏ نشود از درجه‏ اعتبار ساقط مي‏ گردد. 
دفاتر طلاق‏ پس‏ از ارايه‏ گواهي‏ عدم‏ امكان‏ سازش‏ از ناحيه‏ هر يك‏ از زوجين‏ به‏ طرف‏ ديگر اخطار مي‏ نمايد ظرف‏ مهلتي‏ كه‏ از يك‏ ماه‏ تجاوز ننمايد براي‏ اجراي‏ صيغه‏ طلاق‏ و ثبت‏ آن‏ حاضر شود. در صورتي‏ كه‏ ظرف‏ مهلت‏ مقرر حاضر نشود دفتر طلاق‏ مكلف‏ است‏ حسب‏ تقاضاي‏ يكي‏ از طرفين‏ طلاق‏ را جاري‏ و ثبت‏ نمايد. 
ماده‏ 22 - هر كس‏ با داشتن‏ استطاعت‏ نفقه‏ زن‏ خود را در صورت‏ تمكين‏ او ندهد يا از تاديه‏ نفقه‏ ساير اشخاص‏ واجب‏ النفقه‏ امتناع‏ نمايد به‏ حبس‏ جنحه‏ اي‏ از سه‏ ماه‏ تا يك‏ سال‏ محكوم‏ خواهد شد. 
تعقيب‏ كيفري‏ منوط به‏ شكايت‏ شاكي‏ خصوصي‏ است‏ و در صورت‏ استرداد شكايت‏ يا وقوع‏ طلاق‏ در مورد زوجه‏ تعقيب‏ جزايي‏ يا اجراي‏ مجازات‏ موقوف‏ خواهد شد. 
ماده‏ 23 - ازدواج‏ زن‏ قبل‏ از رسيدن‏ به‏ سن‏ 18 سال‏ تمام‏ و مرد قبل‏ از رسيدن‏ به‏ سن‏ 20 سال‏ تمام‏ ممنوع‏ است‏ معذلك‏ در مواردي‏ كه‏ مصالحي‏ اقتضا كند 
استثنايا در مورد زني‏ كه‏ سن‏ او از 15 سال‏ تمام‏ كمتر نباشد و براي‏ زندگي‏ زناشويي‏ استعداد جسمي‏ و رواني‏ داشته‏ باشد به‏ پيشنهاد دادستان‏ و تصويب‏ دادگاه‏ شهرستان‏ ممكن‏ است‏ معافيت‏ از شرط سن‏ اعطا شود. زن‏ يا مردي‏ كه‏ بر خلاف‏ مقررات‏ اين‏ ماده‏ با كسي‏ كه‏ هنوز به‏ سن‏ قانوني‏ براي‏ ازدواج‏ نرسيده‏ مزاوجت‏ كند حسب‏ مورد به‏ مجازاتهاي‏ مقرر در ماده‏ 3 قانون‏ ازدواج‏ مصوب‏ 1316 محكوم‏ خواهد شد. 
تبصره‏ - در نقاطي‏ كه‏ وزارت‏ دادگستري‏ اعلام‏ مي‏ كند دفاتر ازدواج‏ مكلفند علاوه‏ بر مطالبه‏ گواهينامه‏ مذكور در ماده‏ 2 قانون‏ گواهينامه‏ ازدواج‏ مصوب‏ سال‏ 1317 گواهي‏ صحت‏ مزاج‏ نسبت‏ به‏ عوامل‏ يا بيماريهاي‏ ديگري‏ كه‏ موجب‏ بروز بيماري‏ يا عوارض‏ سو در اولاد و يا زوجين‏ خواهد شد نيز مطالبه‏ نمايد. نوع‏ عوامل‏ و بيماريهاي‏ مذكور را وزارت‏ بهداري‏ و وزارت‏ دادگستري‏ تعيين‏ خواهند نمود. 
ماده‏ 24 - رسيدگي‏ به‏ امور خانوادگي‏ در دادگاه‏ بدون‏ حضور تماشاچي‏ انجام‏ خواهد گرفت‏ . 
ماده‏ 25 - اجراي‏ احكام‏ دادگاه‏ به‏ موجب‏ آيين‏ نامه‏ اي‏ است‏ كه‏ از طرف‏ وزارت‏ دادگستري‏ تهيه‏ خواهد شد. 
تبصره‏ - در مورد وجوهي‏ كه‏ به‏ موجب‏ حكم‏ دادگاه‏ بايد ماهانه‏ و مستمرا از محكوميت‏ عليه‏ وصول‏ شود يك‏ بار تقاضاي‏ صدور اجراييه‏ كافي‏ است‏ و مامورين‏ اجرا مكلفند عمليات‏ اجرايي‏ را مادام‏ كه‏ دستور ديگري‏ از دادگاه‏ صادر نشده‏ است‏ ادامه‏ دهند. 
ماده‏ 26 - مقررات‏ اين‏ ماده‏ در مورد پرونده‏ هايي‏ كه‏ تا كنون‏ منتهي‏ به‏ صدور حكم‏ نهايي‏ نشده‏ است‏ قابل‏ اجرا خواهد بود. 
ماده‏ 27 - آيين‏ نامه‏ اجرايي‏ اين‏ قانون‏ را وزارت‏ دادگستري‏ تهيه‏ و پس‏ از تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ به‏ مورد اجرا خواهد گذاشت‏ . 
ماده‏ 28 - قانون‏ حمايت‏ خانواده‏ مصوب‏ سال‏ 1346 و ساير مقرراتي‏ كه‏ مغاير با اين‏ قانون‏ است‏ همچنين‏ ماده‏ 214 قانون‏ مجازات‏ عمومي‏ از تاريخ‏ اجرا اين‏ قانون‏ ملغي‏ است‏ . 
قانون‏ فوق‏ مشتمل‏ بر بيست‏ و هشت‏ ماده‏ و ده‏ تبصره‏ پس‏ از تصويب‏ مجلس‏ سنا در جلسه‏ روز دوشنبه‏ 16 / 10 / 1353, در جلسه‏ روز سه‏ شنبه‏ پانزدهم‏ بهمن‏ ماه‏ يك‏ هزار و سيصد و پنجاه‏ و سه‏ شمسي‏ به‏ تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ رسيد. 
رييس‏ مجلس‏ شوراي‏ ملي‏ - عبدالله‏ رياضي‏

 

راه های ارتباط و مشاوره با وکیل متخصص دعاوی خانواده

ثبت امتیاز
نظرات
در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.
ارسال نظر جدید

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید:

رزرو وقت مشاوره حقوقی با وکیل

در صورت تمایل به دریافت مشاوره حقوقی از دفتر وکیل مسعود محمدی و دفتر وکالت دادگران حامی و جهت هماهنگی و رزرو وقت مشاوره حقوقی حضوری و مشاوره حقوقی تلفنی، کلیک کنید.