1395/10/18

|

خانواده

وضعیت: بررسی شده

مجازات زنی که عالمن و عامدن با مرد همسر دار ازدواج کند چیست? با ذکر ماده و قانون

مجازاتی ندارد.

63

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید