1395/10/15

|

خیانت درامانت تحصیل مال غیر

وضعیت: بررسی شده

سلام شخصي طلبه بافرصت طلبي وسوءاستفاده ازکهولت سن وعدم تمرکزحواس پدرم وتشويش اذهان وتطميع وي ميليون ها تومان وجه نقدرابا رضايت پدرم در دست گرفته بعنوان امانت بدون هيچ رسيد مدرک چک فقط چند نفرشاهد انتقال پولها بوده اندحالا که اين فرد ازدادن پولها سربازميزند مدعي شکايت شده که بمن تهمت کلاهبرداري زده ايد ومراتهديد کرده ايد و آبروي مرابرده ايدچه اقداماتي ميشود انجام داد تا اين فردرامحکوم کرد

با استفاده از شهادت همان شهود می توانید علیه ایشان به اتهام خیانت در امانت یا کلاهبرداری (بسته به نحوه انتقال اموال به ایشان و توافق فیمابین) شکایت کنید.

60

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید