1395/10/6

|

اجرای ماده 45

وضعیت: بررسی شده

زمینی است مشاعی که سه دنگ ان سند دارد و سه دنگ دیگر سند صادر نشده است شهرداری حدود 430 متر از 1680 متر ان را تخریب کرده است. سه دنک سند بنام شهرداری شده سه دنگ بقیه با توجه که زمین تحدید حدود نشده برای دریافت سند باید چه روشی را جهت ا خد سند چکار باید کرد. با تشکر

به سازمان ثبت اسناد مراجعه نمایید و مدارک خود را جهت صدور سند ارایه نمایید.

59

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید