1395/10/3

|

مفهوم ابلاغیه

وضعیت: بررسی شده

با سلام متن ابلاغیه زیر به چه معنا و مفهوم می باشد.و در چه مواردی این ابلاغیه صادر می شود؟ فرد ابلاغ شونده چکاری بایستی انجام دهد؟ "مشخصات ابلاغ شونده حقیقی: خانم B مدارک پیوست در خصوص تجدید نظر خواهی آقای الف به طرفیت شما نسبت به دادنامه شماره X صادره از این شعبه به پیوست نسخه ثانی دادخواست و ضمائم تجدیدنظر خواهی به شما ابلاغ میشود.مقتضی هست حسب ماده 346 قاون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه پاسخی دارید ظرف ده روز پس از رویت اخطاریه به این دادگاه اعلام نمایید و یا به دادگاه تحویل دهید والا پرونده با همین کیفیت به تجدید نظر ارسال میشود"

به این معنی است که بین الف و ب دعوایی در جریان بوده که حکم صادر شده و الف درخواست تجدیدنظرخواهی از حکم صادره را داشته. اکنون ب در صورت تمایل به ارایه پاسخ و توضیح به درخواست تجدیدنظرخواهی لازم است در مهلت مقرر در شعبه مورد نظر حضور یابد یا کتبا توضیحات خود را ارسال نماید، در غیر این صورت بدون اخذ توضیحات ب، جلسه رسیدگی در دادگاه تشکیل می شود.

84

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید