1395/10/1

|

چک سفید امضا

وضعیت: بررسی شده

پدربزرگ بنده به عنوان رئس و صاحب امتیاز دارای نمایندگی خودرو بوده به مدت 5 سال با شخصی شراکت کاری کرد که به دلایلی شراکت را بر هم زدند بعد از گذشت 8 سال از آن شراکت پدربزرگ بنده فوت کرد و بلا فاصله بعد از فوت آن شریک مدعی این است که آن زمان حق خود را از متوفی نگرفته و چکی را در دست دارد شرکتی با مهر نمانیدگی و امضا متوفی بدون مبلغ و تاریخ سفید امضا بدون در دست داشتن هیچ نوشته و دستختی و قراردادی برای اثبات ادعای خود تهدید به نوشتن مبلغی ملیاردی و شکایت میکند ما که از شرایت کاری متوفی خبر نداریم چگونه و چطور میتوانیم ثابت کنیم چک سفید امضا بوده و هست و چقدر شانس برای اثبات داریم

وراث موظف به پرداخت کل مبلغ نیستند. ضمن اینکه چنانچه مشخص شود طلبی در کار نبوده عمل ایشان سوءاستفاده از سفیدامضاء است و اگر چک پس از فوت طرف پر شود با استفاده از نظر کارشناس می توان آن را مشخص کرد.

66

درخواست های مشاوره خود را با وکیل پایه یک دادگستری در میان بگذارید