رای شورای عالی ثبت؛ وکیل دادگستری؛ وکیل در زمینه دعاوی ثبتی

حدود سند مالكيت هر چند مطابق صورت مجلس تحديد است لكن با حدود مذكور در سند رسمی خريد وفق نمی دهد.
ادامه
2556

رای شورای عالی ثبت در دعاوی ثبتی؛ وکیل دادگستری

"ملكی كه در دفتر املاک به ثبت رسيد و سند مالكيت صادر شد؛ سند مزبور معتبراست. فقط دادگاه می تواند در حدود قانون پس از رسيدگی به سند مالكيت تصميم مقتضی اتخاذ نمايند."
ادامه
2928

ابطال عمليات اجرایی؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل دعاوی ثبتی؛ وکیل دعاوی ملکی

موجبی برای صدور اجرایيه از طرف خوانده عليه خواهان وجود ندارد و تنها دليل صدور اجراییه استناد سازمان تامين اجتماعی به ماده 38 قانون تامين اجتماعی می باشد.
ادامه
4782

ابطال عمليات اجرایی و ابطال سند رسمی؛ وکیل دادگستری

گردشكار: خانم ... (وکیل دادگستری) وکیل خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جری تشريفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء كننده زير تشكيل است
ادامه
13811