فروش مال غیر؛ وکیل ایرانیان؛ وکیل ایران؛ وکیل ایرانی 88549610

در خصوص شکایت م.ف. با وکالت ............... علیه م.ن. و م.م. با وکالت ................ مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که شاکی اعلام کرده است از تاریخ 76/4/24 شرکت ساختمانی ت...... به قائم مقامی شهرداری منطقه 2 طی قرارداد شماره 137 شش باب مغازه به شماره های 1 – 44 – 49 – 50 – 51 – 52 را به وی صلح نموده اند.
ادامه
1317

صدور چک بلامحل؛ بهترین وکیل؛ وکیل خوب؛ وکیل مجرب 88549610

به استحضار می رساند موکل دارنده چک شماره 337/951775ب عهده بانک تجارت مورخ 90/5/10 به بانک محال علیه مراجعه و به دلیل عدم کفایت موجودی منجر به گواهی عدم پرداخت گردیده است. لذا مستدعی است ضمن دستور تعقیب و انجام تحقیقات لازم تصمیم مقتضی اتخاذ فرمایید.
ادامه
792

صدور چک بلامحل؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل خوب 88549610

در خصوص اتهام آقای ............ فرزند ............ دایر بر صدور 2 فقره چک بلامحل به شماره ............. و .............. عهده بانک مسکن جمعا به مبلغ 60,000,000 ریال با توجه به شکایت شاکی صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای تهران توجه اتهام به متهم موصوف محرز و به استناد بند ج ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون چک مصوب 1382/6/2 نامبرده را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید .
ادامه
934

سرقت، جعل و استفاده از سند مجعول؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل چک؛ بهترین وکیل کیفری 88549610

به استحضار عالی می رساند موکل و متهم در محل کار مشترک به آدرس تهران،میدان انقلاب،...........فعالیت داشته که متاسفانه متهم دسته چک موکل را برداشته و با جعل امضای موکل چک ها را خرج کرده است.
ادامه
4049

تهدید،توهین و افتراء؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ وکیل جرایم؛ وکیل قتل 88549610

به استحضار می رساند مشتکی عنه مدتی است که به اشکال مختلف از جمله مراجعه به محل کار و تماس تلفنی اقدام به فحاشی، تهدید، توهین و قذف موکل محترم خانم .............. مینماید و به ایشان نسبت ناروای داشتن رابطه جنسی نامشروع با همسر خود آقای ............ را داده است.
ادامه
7772

صدور چک بلامحل؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل دعاوی کیفری 88549610

در خصوص اتهام آقای ............ فرزند متولد 1335 دایر بر ارتکاب بزه صدور دو فقره چک بلامحل به شماره سریال های .... و ............ عهده بانک ملی جمعا به مبلغ 3,770,000,000 ریال موضوع شکایت شاکی آقای ......... با وکالت .............
ادامه
721

عدم رعایت مقررات ایمنی کار (منجر به صدمه بدنی غیرعمدی)؛ وکیل دادگستری 88549610

در خصوص اتهام آقای ............ فرزند .........، سن 53 ساله اهل خمین، ساکن شهریار، شغل نجار آزاد، با تودیع وثیقه دایر بر عدم رعایت مقررات ایمنی مربوط به کار منجر به صدمه بدنی غیرعمدی با تقصیر به میزان هفتاد درصد دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت آقای ............ به وکالت از آقای ............
ادامه
3718

صدور چک بلامحل؛ مشاور حقوقی؛ دفتر وکیل؛ وکیل برای چک 88549610

در خصوص اتهام آقای .......... فرزند محمد متولد 1335 دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ........... جمعا به مبلغ 50,000,000 ریال عهده بانک صادرات شعبه عارف از توجه به شکایت شاکی آقای ........ فرزند سیداکبر باوکالت .......... و گواهی عدم پرداخت وجه چک صادره از بانک محال علیه و ...
ادامه
932

ایراد ضرب و جرح عمدی؛ وکیل حقوقی؛ وکیل خوب 88549610

تلفن تماس با وکیل حقوقی؛ وکیل خوب: 88549610 - 88549612
ادامه
1304

کلاهبرداری؛ وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی 88549610

تماس با وکیل دعاوی کیفری؛ وکیل کیفری؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی: 88549610 - 88549612
ادامه
1091