تجدیدنظرخواهی از گواهی عدم امکان سازش؛ وکیل دادگستری؛ سایت وکیل؛ دفتر وکالت 88549610

تجدیدنظرخواهی آقای .......... به طرفیت خانم ........... با وکالت ............... نسبت به دادنامه .......... در پرونده ............ دایر بر صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به خواسته زوجه که به موجب آن حکم به گواهی عدم امکان سازش صادر گردیده
ادامه
885

گواهی حصر وراثت؛ وکیل ارث و وصیت؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ دفتر وکیل 88549610

یک هشتم از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار سهم همسر، به هریک از پدر و مادر یک ششم، مابقی به نسبت سهم پسر دوبرابر سهم دختر بین فرزندان متوفی تقسیم می گردد.
ادامه
789

گواهی حصر وراثت؛ وکیل ارث و وصیت؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ دفتر وکیل 88549610

پس از تشریفات قانونی و ملاحظه گواهینامه مالیات بر ارث به شماره ................... سرانجام در تاریخ ................ در وقت فوق العاده شعبه ................ دادگاه عمومی حقوقی تهران به تصثدی امضاء کننده زیر تشکیل و پس از ملاحظه پرونده کار و گواهی می نماید که ورثه درگذشته منحصر به اشخاص/شخص یاد شده در بالا بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن روانشاد پس پرداخت و انجام حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق میگیرد.
ادامه
768

گواهی حصر وراثت؛ وکیل ارث و وصیت؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ دفتر وکیل 88549610

آقای/خانم............. به شناسنامه شماره .......... به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه درخواستی به شماره ............ تقدیم این دادگاه نموده چنین اشعار داشته است که شادروان ............ به شناسنامه شماره ....... در تاریخ...................
ادامه
1199

خلع ید؛ وکیل دادگستری؛ وکیل ملک 88549610

نمونه برگ دادخواست به دادگاه نخستین
ادامه
870