واخواهی از سلب حضانت فرزند؛ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری 88549610

در خصوص دادخواست واخواهی خانم .......... فرزند .............. با وکالت .................... به طرفیت آقای .............. نسبت به دادنامه شماره 30 مورخ 92/01/17 صادره از شعبه 236 دادگاه خانواده در پرونده کلاسه ............ حکم سلب حضانت فرزند صادرشده .
ادامه
1040

سلب حضانت فرزند؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکالت ایرانیان مقیم خارج 88549610

ضمن سلب حضانت از خوانده (مادر طفل) حضانت و نگهداری طفل مشترک را به خواهان پدر طفل صادر و اعلام می گردد.
ادامه
937

حضانت فرزند؛ دفتر وکیل خانواده؛ دفتر وکالت؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

توافق می کنیم که حضانت دخترمان برای همیشه با مادرش باشد و در عوض بنده مهریه ام را می بخشم و ذمه او را ابراء می نمایم.
ادامه
844

مطالبه مهریه و تامین خواسته؛ وکیل طلاق؛ وکیل پایه یک 88549610

مهریه موکل عبارت است از سیصد و سیزده عدد سکه تمام بهار آزادی که بر ذمه ی زوج عندالمطالبه می باشد.
ادامه
1905