گواهی عدم امکان سازش؛ وکیل دادگاه خانواده؛ وکالت طلاق؛ وکیل طلاق 88549610

با سلام احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............. در دفترخانه رسمی شماره ....... تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند.
ادامه
1024

اعسار و تقسیط مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافق؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت 88549610

با سلام احتراما به استحضار می رساند اینجانب به موجب دادنامه پیوست صادره از شعبه 22 دادگاه خانواده شهرستان کرج محکوم به پرداخت تعداد 400 عدد سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه در حق خوانده گردیده که تمکن مالی لازم جهت پرداخت نقدی و یکجای آن را ندارم .
ادامه
2576

مطالبه نفقه فرزندان مشترک؛ وکیل خوب؛ دفتر وکیل؛ دفتر وکالت 88549610

با احترام در خصوص پرونده کلاسه ........... موضوع دادخواست خانم ........ به طرفیت آقای ........ به خواسته نفقه که به منظور تعیین میزان استحقاق نفقه فرزندان قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و در مقام رسیدگی به اعتراض زوج (پدر) بررسی مجدد امر به هیات کارشناسی (امضاکنندگان ذیل تفویض) گردیده است پس از مطالعه پرونده و مصاحبه با طرفین و کسب اطلاعات ممکن الحصول به شرح آتی مبادرت به اظهارنظر می گردد.
ادامه
4825

الزام به تمکین؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق 88549610

در خصوص دادخواست آقای ........ با وکالت ............ به طرفیت همسرشان خانم ........... با وکالت ........... به خواسته تمکین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی زوج و با توجه به اظهارات وکیل زوج در جلسه دادرسی نظر به اینکه با وقوع علقه زوجیت هریک از زوجین مکلف به رعایت حقوق و وظایف ناشی از زوجیت در قبال یکدیگر می باشند ...
ادامه
1264

طلاق توافقی؛ وکیل خانواده؛ وکالت طلاق؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88549610

در خصوص دعوی زوجین خانم ............ و آقای ........... به خواسته گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) با عنایت به اوراق و محتویات پرونده از جمله کپی مصدق سند ازدواج که پیوست پرونده است اظهارات خواهان و سایر قرائن زوجیت دائم خواهان ها محرز و مسلم است.
ادامه
1063

طلاق توافقی؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافقی؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج

احتراما به استحضار عالی می رساند؛ زوجین به موجب سند ازدواج تقدیمی به تاریخ 1375/06/22 با مهریه ای به میزان چهل سکه تمتم بهار آزادی به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند.
ادامه
3222

صدور مجوز ازدواج مجدد؛ وکیل طلاق؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکالت طلاق توافقی 88549610

به استحضار عالی می رساند؛ موکل آقای ........... با خانم ........... در تاریخ 74/03/02 به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. خانم ......... در امریکا درخواست طلاق نموده و در تاریخ 24 مه 2010 (89/03/03) طلاق امریکایی می گیرند که فتوکپی مصدق طلاقنامه ضم دادخواست هست.
ادامه
1318

طلاق توافقی؛ وکیل خانواده؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل طلاق؛ دفتر وکالت 88549610

احتراما به استحضار می رساند زوجین به موجب سند نکاحیه شماره .......... مورخ 87/09/28 با مهریه ای به میزان چهارصد سکه به عقد نکاح دائم یکدیگر درآمده اند و فاقد فرزند مشترک می باشند.
ادامه
1015

الزام به تمکین؛ بهترین وکیل خانواده در تهران؛ وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی 88549610

احتراما به استحضار می رساند به موجب سند نکاحیه خوانده فوق همسر دائمی اینجانب می باشد که از تاریخ 1391/11/01 منزل مشترک را ترک نموده است و نسبت به انجام وظیف شرعی و قانونی راجع به زوجیت خویش امتناع نموده و از زندگی در منزل تعیین شده خودداری می نماید.
ادامه
3972

الزام به پرداخت نفقه؛ وکیل خانواده؛ دفتر وکیل پایه یک دادگستری؛ دفتر وکالت؛ مشاور حقوقی

خواهان دادخواستی به شرح فوق علیه خوانده اقامه نموده که پس از ارجاع به این حوزه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر حوزه به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده پس از شور و تبادل نظر ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.
ادامه
1031