گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)؛ وکیل طلاق توافقی؛ بهترین وکیل طلاق 88549610

در خصوص دادخواست زوجین خانم ............. فرزند محمود با وکالت ................. و آقای ............ فرزند سیدعلیرضا با وکالت ............. به موجب عقدنامه ازدواج شماره ......... دفترخانه رسمی 226 تهران به خواسته صدور حکم طلاق توافقی با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه مساعی دادگاه در جهت حصول سازش و ادامه زندگی فیمابین موثر واقع نگردیده ...
ادامه
1400

مطالبه نفقه فرزند مشترک؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج 88549610

در خصوص دعوی خواهان خانم ............ به حضانت از ............. فرزند مشترک با وکالت .............. به طرفیت آقای .......... دایر بر خواسته نفقه فرزند مشترک با عنایت به محتویات و مستندات مضبوط در پرونده واحد از رابطه ابویت به دلالت فتوکپی مصدق شناسنامه نظر به اینکه مستند دعوای خواهان کپی مصدق شناسنامه ها و طلاق نامه است و با عنایت به اینکه نفقه اولاد بر عهده پدرش است.
ادامه
1185

ممنوع الخروج کردن فرزندان مشترک؛ بهترین وکیل خانواده؛ بهترین وکیل طلاق 88549610

تقاضای صدور حکم مبنی بر جلوگیری و ممنوعیت خروج اطفال مشترک از کشور به شرح متن و بدوا صدور دستور موقت
ادامه
4808

تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش با توافق زوجین (طلاق توافقی)؛ وکیل خوب برای طلاق

در خصوص دادخواست زوجین آقای ......... فرزند علی و خانم ............ فرزند محمود با وکالت آقای ............ از زوج و خانم ........... از زوجه به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) جهت ثبت طلاق نظر به اینکه رابطه زوجیت از نوع عقد دائم برابر سند رسمی ازدواج بین طرفین محرز است...
ادامه
1101

صدور گواهی عدم امکان سازش؛ بهترین وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ دفتر وکالت 88549610

احتراما به استحضار عالی می رساند موکل از تاریخ 1382/11/23 به موجب سند رسمی نکاحیه به عقد دائم خوانده محترم درآمده است. متاسفانه به دلیل مشکلات به وجود آمده ادامه زندگی مشترک امکان پذیر نمی باشد.
ادامه
1275

مطالبه مهریه؛ وکیل تهران؛ وکیل پایه یک؛ سایت دفتر وکالت

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... با وکالت آقای ........... به طرفیت آقای .............. خواسته مطالبه مهریه تعداد 300 عدد سکه تمام بهار آزادی با احتساب خسارات دادرسی توجها به محتویات پرونده و اظهارات وکیل خواهان در جلسه مورخ 84/12/24 و تصویر سند نکاحیه شماره ............
ادامه
796

طلاق توافقی؛ بهترین وکیل طلاق؛ وکیل خوب طلاق؛ دفتر وکالت؛ دفتر وکیل 88549610

در خصوص دادخواست زوجین به اسامی خانم .......... با وکالت ............ و آقای .......... با وکالت ........... بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق (به طور توافقی) بدین شرح که حسب مفاد دادخواست و صورتمجلس دادگاه اعلام داشته اند زوجین با یکدیگر تفاهم و توافق اخلاقی نداشته و قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند.
ادامه
856

الزام به تمکین؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل پایه یک 88549610

در خصوص دادخواست آقای ......... به طرفیت همسرش خانم .......... با وکالت ........ به خواسته الزام خوانده به تمکین با توجه به اظهارات خوانده در محضر دادگاه مبنی بر اینکه زندگی مشترک را ترک نکرده و با شوهرش در یک منزل زندگی می کند و فقط برای یک ماموریت کاری به مشهد رفت و مراجعت کرد.
ادامه
1167

منع اشتغال زوجه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ تلفن وکیل 88549610

در خصوص دادخواست آقای ......... به طرفیت همسرش خانم .......... با وکالت ........ به خواسته منع اشتغال زوجه با توجه به دفاعیات زوجه مبنی بر اینکه در وزارت علوم اشتغال به کار دارد و در سمت کارشناس پژوهشی در تهران کار می کند و بعضا به صورت ماموریتی به مدت 3 الی 4 روز جهت آموزش کارکنان به مشهد می رود، از نظر دادگاه شغل مذکور منافی با مصالح خانواده یا حیثیات زوج و زوجه تلقی نمی شود.
ادامه
1714

طلاق غیابی؛ آدرس وکیل پایه یک دادگستری؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

در خصوص دعوی خانم ......... با وکالت ............ به طرفیت آقای ............ به خواسته صدور حکم طلاق، بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام کرده زوجین هر دو در خارج از کشور زندگی می کنند.
ادامه
1034