صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خانوادگی 88549610

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها خانم ......... (زوجه) با وکالت ............ و آقای .......... (زوج) مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) نظر به اینکه نصایح دادگاه در جهت التیام زوجین و تشویق و ترغیب نامبردگان به احترام متقابل مماشات با یکدیگر و انصراف از طلاق مفید و موثر نبوده.
ادامه
1072

صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی)؛ بهترین وکیل طلاق؛ وکیل طلاق توافقی؛ دفتر وکالت

به استحضار عالی می رساند خانم .......... و آقای .......... در تاریخ 89/7/16 به موجب سند نکاحیه شماره ............ دردفترخانه 95 تهران با تعدا 200 عدد سکه تمام بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده و تا به حال زندگی مشترک نداشته اند.
ادامه
843

طلاق توافقی؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ آدرس وکیل؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

با توجه به وضعیت زوجه و اظهارات ایشان در جلسه رسیدگی و حسب گواهی پزشکی که در پرونده مضبوط است زوجه اقرار میدارد که باردار نمی باشد.
ادامه
906

دادخواست مطالبه اجرت المثل؛ وکیل حقوقی؛ وکیل پایه یک؛ وکیل دادگستری 88549610

در خصوص دادخواست خانم .......... با وکالت .......... به طرفیت آقای ............ با وکالت ........... به خواسته اجرت المثل ایام زندگی مشترک طرفین با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک و مستندات ابرازی خواهان در طول زندگی مشترک کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده در منزل مشترک انجام داده و با عنایت به اینکه اصل نیز بر عدم تبرع می باشد.
ادامه
1074

تقسیط مهریه؛ وکیل خانوادگی؛ وکیل خانواده؛ وکیل دعاوی خانوادگی؛ وکیل دادگاه خانواده 88549610

به استحضار عالی می رساند با عنایت به صدور اجراییه شماره 2321 به تاریخ 90/11/3 از اداره ثبت اسناد که ضم دادخواست می باشد به طرفیت موکل آقای .......... با موضوع مهریه با توجه به عدم کفایت و اعسار موکل از تادیه مهریه زوجه به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون ریال که با عنایت به استشهادیه پیوست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تقسیط مهریه را دارند.
ادامه
1308

تقاضای الزام به تمکین زوجه خاص و عام؛ وکیل نفقه؛ وکیل تمکین؛ وکیل دادگاه خانواده 88549610

به وکالت از موکل احتراماً به استحضار عالی می رساند 1- به موجب سند نکاحیه شماره.... مورخ24/2/58 موکل آقای .... با خوانده خانم..... ازدواج نموده 2- زوجه حدود 2 ماه است که بدون عذر موجه و علت شرعی و قانونی و بدون اخذ اجازه از موکل منزل مشترک را در تاریخ 17/10/90 ترک نموده.
ادامه
10962

طلاق توافقی؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکالت طلاق توافق؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج

زوج تعداد پنجاه سکه بهار آزادی را زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت می نماید و الباقی مهریه را به صورت اقساط ماهیانه دو سکه بهار آزادی به زوجه پرداخت خواهد کرد و پنج سکه بهار آزادی را در قبال طلاق به زوج بذل و وکیل زوج قبول بذل نمودند.
ادامه
1058

طلاق توافقی؛ آدرس وکیل؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

علیرغم سپری شدن حدود هشت ماه از عقد و باکره بودن زوجه به دلیل عدم تفاهم در زندگی مشترک متفقا اصرار بر طلاق دارند و زوجه از کل حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه ایام عده و نحله و اجرت المثل و غیره که برذمه زوج بوده زوجه کلیه مهریه - نفقه را به زوج بذل می نماید و طرفین هیچ ادعای مالی علیه یکدیگر ندارند.
ادامه
936

صدور حکم طلاق به درخواست زوج؛ بهترین وکیل خانواده؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

در خصوص دادخواست آقای....... فرزند......با وکالت خانم.........و...........و........... به طرفیت........فرزند....... به خواسته صدور حکم طلاق نظر به اینکه نصایح و مساعی دادگاه در جهت انصراف زوج از طلاق موثر واقع نشده و زوج همچنان اصرار به امر طلاق دارد.
ادامه
1181

طلاق توافقی؛ دفتر وکالت؛ دفتر وکیل؛ وکالت طلاق توافقی 88549610

در خصوص دادخواست تقدیمی از سوی زوجین آقای ........ فرزند....... با وکالت خانم.......و خانم......فرزند...... با وکالت خانم ........ و بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی) بشرح دادخواست پرونده با توجه به اوراق و منضمات پرونده علقه زوجیت دائم بین متقاضیان طلاق محرز است.
ادامه
1795