مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج؛ وکیل ایران

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم بر 5,100,000 تومان و بدوا صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی
ادامه
1443

طلاق به درخواست زوجه؛ بهترین وکیل طلاق؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خوب برای طلاق 88549610

احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب در تاریخ 1385/1/27 به موجب عقدنامه رسمی به عقد خوانده محترم درآمده است. نظر به اینکه حکم پرداخت نفقه صادره از شعبه 2202 مجتمع محلاتی در پرونده کلاسه 882 به موجب دادنامه شماره 88/8/9- ...... قطعی شده و اجراییه نیز به خوانده محترم ابلاغ گردیده است.
ادامه
2511

تقسیط مهریه؛ وکیل مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل خانوادگی؛ وکیل دعاوی خانوادگی؛ وکیل دعاوی خانواده

خواهان ها: آقای ........... با وکالت .......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به نشانی میدان فاطمی، خ چهلستون، نبش کوچه ششم، پ50، واحد4 خوانده: خانم ........... به نشانی ................... خواسته:تقسیط مهریه
ادامه
1373

الزام به تمکین؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ آدرس وکیل؛ سایت وکیل؛ تلفن وکیل 88549610

به موجب سند نکاحیه شماره ......... مورخ 90/4/26 دفتر ازدواج 356 تهران خوانده به عنوان همسر قانونی،شرعی و دایمی موکل اینجانبان می باشد، لیکن از تاریخ 1392/6/19 با قفل نمودن درب منزل مشترک را ترک و بدون عذر شرعی از انجام تکالیف قانونی خود امتناع و علیرغم درخواست های مکرر و وساطت بستگان حاضر به بازگشت و تمکین نمی باشد.
ادامه
1404

طلاق به درخواست زوجه؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل پایه یک؛ دفتر وکالت دادگران حامی

احتراما به استحضار می رساند زوجین در تاریخ 82/3/6 به موجب سند نکاحیه شماره ............ در دفترخانه رسمی شماره 468 تهران به زوجیت دائم یکدیگر درآمدند و پس از ازدواج به خارج از کشور رفته اند. بر اثر اختلافات مابین و عدم تمایل زوج به ادامه زندگی مشترک، زوج در دادگاه کالیفرنیا دادخواست طلاق می دهد و دادگاه مذکور به تاریخ 88/3/25 حکم طلاق زوجین را صادر می نماید.
ادامه
1478

طلاق به درخواست زوج؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل خوب؛ دفتر وکالت 88549610

احتراما به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1388/3/29 با خوانده ازدواج نموده و فاقد فرزند مشترک می باشند. بنا به اظهارات موکل زوج هیچ قید وبندی به زندگی مشترک نداشته است و همین امر موجب اختلاف شدید زوجین بوده است.
ادامه
1329

طلاق به درخواست زوجه؛ بهترین وکیل طلاق؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خوب برای طلاق 88549610

احتراما به استحضار می رساند موکل به تاریخ 77/7/15 در دفترخانه 300 قلهک به عقد دائم خوانده درآمده است. لیکن از ابتدای زندگی مشترک با یکدیگر اختلاف داشته و موکل از سال 81 تا کنون در آلمان زندگی می کند و موکل و خوانده به موجب حکم دادگاه آلمان در سال 84 (29 فوریه 2006) از یکدیگر طلاق گرفته اند.
ادامه
2310

صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل طلاق 88549610

احتراما به استحضار می رساند موکل و خوانده به موجب سند ازدواج شماره ......... که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 25/5/76 ازدواج نمودند. حاصل این ازدواج یک پسر و یک دختر می باشد.
ادامه
2284

مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته؛ وکیل بین المللی؛ دفتر حقوقی؛ دفتر وکلا 88549610

به استحضار عالی می رساند آقای ......... و خانم ............ در تاریخ 86/3/4 به موجب سند نکاحیه شماره ........... سری ......... دفترخانه شماره 14 تهران با تعداد 500 سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. نظر به اینکه پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت تعداد 100 سکه از 500 سکه مهر تعیین شده را دارد.
ادامه
7822

مطالبه مهریه؛ وکیل در ایران؛ وکیل در تهران؛ سایت دفتر وکالت؛ وکیل بین المللی 88549610

نظر به اینکه خانم ........... فرزند .......... با وکالت ............. به طرفیت آقای ........... فرزند ........... دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم کرده است و با عنایت به اینکه به موجب رونوشت مصدق سند رسمی ثبت ازدواج به شماره 8392 مورخ 1372/3/19 صادر شده از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره 276 حوزه ثبت تهران وجود علقه زوجیت از نوع دائم بین خواهان و خوانده ثابت و محرز بوده است.
ادامه
979