مطالبه وجه چک؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل چک؛ وکیل سفته 88549610

با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مستند تقدیمی از ناحیه خواهان دلالت بر استقرار دین به میزان خواسته بر عهده خوانده دادرد و اصول مستند مزبور در ید مدعی دلالت بر بقاء دین و اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد ...
ادامه
1132

خلع ید؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل دعاوی ملکی؛ وکیل ملک؛ وکیل ملکی 88549610

با سلام احتراما به استحضار می رساند با عنایت به اینکه آقای ............. در تاریخ 85/3/10 فوت نموده است و دارایی ایشان یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ......... فرعی از .......... الی ......... و ..... اصلی مفروز و مجزی شده اند از ....... فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 10 تهران و با استناد به گواهی انحصار وراثت ضم دادخواست ملک مسکونی بین ورثه ایشان مشترک می باشد و نیز ملک مشترک در تصرف خواندگان می باشد.
ادامه
1784

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی؛ دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل پایه یک دادگستری 88549610

دادگاه دعوی خواهان را فاقد ادله اثباتی دانسته و مجکوم به رد اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
ادامه
979

مطالبه طلب؛ سایت وکیل پایه یک دادگستری

با سلام و تقدیم احترام، به استحضار عالی می رسانم؛ موکل در تاریخ 88/06/22 مبلغ خواسته را جهت سرمایه گذاری به حساب خوانده مطابق چک رمزدار شماره ....... به تاریخ 88/06/22 واریز نموده است.
ادامه
3337

الزام به تنظیم سند رسمی؛ وکیل پایه یک؛ دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل 88549610

صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در مراجع ذیصلاح و تنظیم سند رسمی و در صورت استنکاف خواندگان صدور دستور به مراجع مذکور جهت تنظیم سند رسمی به نمایندگی از ممتنع.
ادامه
1530

فسخ قرارداد؛ مطالبه خسارت قراردادی + اجرت المثل؛ وکیل قراردادها 88549610

موضوع: فسخ قرارداد،مطالبه خسارت قراردادی+اجرت المثل
ادامه
2546

تخلیه عین مستاجره،مطالبه اجاره بها و وجه التزام مندرج در قرارداد؛ دفتر وکالت 88549610

نه تنها ملک را تخلیه نمی نماید بلکه از پرداخت اجور معوقه امتناع می ورزد. با عنایت به مراتب فوق از محضر محترم مقامات شورای حل اختلاف تقاضا می شود حکم به پرداخت اجاره معوقه آبان ماه صادر فرموده و بابت اجاره آذرماه تا زمان تخلیه تقاضا می شود دستور فرمایید روزانه شصت هزار تومان از مبلغ پول پیش موجود نزد موکل (پنج میلیون تومان) کسر شود.
ادامه
3115

توقيف عمليات اجرايی (توقیف اجراییه چک)

در تاریخ 11/2/69 آقای علی وکیل پایه یک دادگستری، به وكالت از آقای احمد به طرفیت آقای غلامحسین به خواسته توقیف عملیات اجرایی نسبت به اجراییه شماره 1125ـ84ـ2/69 اجرای ثبت اهواز و ابطال آن تقدیم دادگاه حقوقی یک اهواز نموده که ...
ادامه
4546