خلع ید و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در ملک؛ وکیل دعاوی ملکی؛ وکیل ملک؛ وکیل ملکی 88549610

به استحضار می رساند خوانده محترم آقای م.ح. از 63/3/21 الی 89/5/27 بدون وجود هیچگونه قرارداد یا مجوزی از سایر مالکین (به شرح دادخواست) ملک موصوف در ستون خواسته را تصرف نموده و هیچ مبلغی بابت اجاره یا اجرت المثل یا عوض منافع مستفاد پرداخت ننموده است.
ادامه
19062

مطالبه طلب؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل دادگستری؛ وکیل پایه یک؛ وکیل پایه 1؛ 88549610

در خصوص دعوی آقای ح.ر. با وکالت خانم الف.ز. به طرفیت آقای الف.ج. با وکالت خانم .......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دفتر وکالت دادگران حامی) به خواسته مطالبه مبلغ 320,000,000 ریال وکیل خواهان توضیح داده که خوانده پرونده در راستای قرارداد شفاهی منعقده بین خواهان از بابت سود حاصل از فروش قطعات به شرکت ............. مبلغ مورد خواسته را به خواهان بدهکار می باشد.
ادامه
1010

مطالبه طلب؛ وکیل حقوقی؛ وکیل خوب؛ وکیل تهران؛ وکیل پایه یک 88549610

به استحضار عالی می رساند خوانده محترم به موجب سند عادی مورخ 89/7/5 متعهد گردیده اند مبلغ شصت میلیون ریال را در تاریخ 89/7/16 به موکل پرداخت نمایند که متاسفانه علیرغم مراجعه و مطالبه از پرداخت استنکاف می نمایند.
ادامه
868

مطالبه وجه چک و صدور قرار تامین خواسته؛ بهترین وکیل تجاری؛ بهترین وکیل چک؛ وکیل پایه یک

نظر به اینکه خواهان ضمن دادخواست تقاضای صدور قرار تامین خواسته نموده است چون ارکان و شرایط درخواست فراهم می باشد لذا دادگاه به استناد مادتین 202 و 309 قانون تجارت/ شق 3 از ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار تامین خواسته معادل مبلغ 661,976,629 ریال (به مبلغ ششصد و شصت و یک میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار و ششصد و بیست و نه ریال) از اموال خوانده متضامنا / بالمناصفه با رعایت مستثنیات دین تا پایان رسیدگی صادر و اعلام می دارد هزینه اجرای قرار به عهده خواهان است. قرار قبل از ابلاغ قابل اجرا و ظرف ده روز قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.
ادامه
14630

مطالبه طلب (وجه چک)؛ وکیل دعاوی حقوقی؛ وکیل دعاوی مالی؛ وکیل خوب 88549610

در خصوص دادخواست آقای ............ به وکالت از شرکت ............ به طرفیت آقای ............ فرزند ............ مبنی بر مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 192482 بانک تجارت شعبه مرکزی کنگاور به انضمام خسارت دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به تصویر مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت آن که حکایت از اشتغال ذمه خوانده دارد دعوی خواهان را وارد دانسته.
ادامه
1188

مطالبه طلب (وجه سفته)؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی؛ وکیل ایرانی 88549610

خوانده فوق به موجب سه فقره سفته به شماره های 200194 و 200195 هرکدام به مبلغ یکصد یلیون ریال و 131059 به مبلغ دو میلیون ریال جمعا دویست و بیست میلیون ریال به موکل بدهکار می باشد که علیرغم مراجعات مکرر حاضر به پرداخت دین و بدهی خود نمی باشد.
ادامه
1411

مطالبه اجرت المثل؛ وکیل تهران؛ وکیل بین المللی؛ وکیل اجاره؛ دفتر وکالت 88549610

تقاضای صدور حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف سه دانگ از شش دانگ یک باب کارگاه تراشکاری به مساحت 237.5 متر مربع قطعه 23 تفکیکی از پلاک ثبتی .......... بخش 12 تهران از تاریخ 83/8/6 لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس و جبران خسارات قانونی، هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل فعلا مقوم به 50,000,100
ادامه
1303

مطالبه وجه چک؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل دعاوی تجاری 88549610

در مورد دادخواست آقای ........... با وکالت ............. به طرفیت آقای .................. به خواسته مطالبه چهارصد و پنجاه و پنج میلیون ریال بابت یک فقره چک به شماره ............ مورخ 89/4/8 عهده بانک ملت شعبه خ منوچهری و نیز هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه با توجه به ...
ادامه
1291

صدور قرار تامین دلیل؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج؛ دفتر وکیل 88549610

بدینوسیله از آن مقام تقاضا می شود جهت حفظ دلایل و امارات راجع به تصرف خوانده در ملک واقع در خ شریعتی ............... در مقام تامین دلیل، توسط مقام رسمی آن مرجع، دستور مقتضی را صادر فرمایند.
ادامه
1218

مطالبه وجه چک؛ وکیل چک؛ وکیل دعاوی تجاری؛ جستجوی وکیل 88549610

در خصوص دادخواست .........فرزند ........ با وکالت.......... به طرفیت ............ فرزند ........... به خواسته: مطالبه مبلغ 50,000,000 (پنجاه میلیون) ریال بابت وجه یک فقره چک به شماره .............. به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه ...
ادامه
835