خسارت تاخیر تادیه چک؛ وکیل چک؛ وکیل سفته؛ وکیل مالی؛ وکیل پایه یک 88549610

تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، از دادگاه تقاضا کند.
ادامه
3753

خسارت تاخیر تادیه چک؛ وکیل سفته؛ وکیل چک؛ مشاور حقوقی؛ وکیل چک بلامحل 88549610

تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مقرر کرده است که دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، از دادگاه تقاضا کند.
ادامه
1457

الزام به تنظیم اجاره نامه رسمی؛ وکیل دادگستری؛ وکیل برای؛ وکیل جوان 88549610

در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، از نظر قانونی هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند.
ادامه
1517

دعوای تعدیل اجاره بها؛ وکیل اجاره؛ وکیل زمین؛ وکیل حقوقی؛ وکیل تهران 88549610

دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بها یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجر است. در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند.
ادامه
1262

انتقال سند در غیاب فروشنده؛ وکیل خوب برای؛ بهترین وکیل برای؛ جستجوی وکیل 88549610

در خرید و فروش املاک معمولا رویه به این صورت است که در آغاز خریدار و فروشنده با یكدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌كنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار كند.
ادامه
1025

مطالبه وجه سفته؛ وکیل دعاوی تجاری؛ وکیل سفته؛ وکیل چک 88549610

در این پرونده مطالبه وجه سفته یا "فته طلب" بررسی می شود. سفته سندی است كه به موجب آن امضاكننده تعهد می‌كند مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به‌حواله‌كرد آن شخص كارسازی كند.
ادامه
1557

شرایط پذیرش اعسار در پرداخت مهریه؛ وکیل خانواده؛ وکیل طلاق؛ وکیل مهریه؛ وکالت طلاق توافقی

در توضیح این مطلب باید اذعان کرد که هر چند اخذ وکیل لزوما به معنای توانایی مالی محکوم به پرداخت آنچه که محکوم شده است، نیست، اصولا با توجه به اینکه حق‌الزحمه‌ای بابت پیگیری دعوا توسط وکیل به وی داده می‌شود، در اغلب اوقات قضات محترم این موضوع را دلیلی بر تمکن مالی محکوم می‌دانند.
ادامه
1147

الزام به اخذ پایان کار و تنظیم سند رسمی؛ دفتر وکالت دادگران حامی؛ وکیل پایه یک دادگستری

به استحضار می رساند موکل یک واحد آپارتمان واقع در رودهن .................. را به موجب مبایعه نامه شماره 98 مورخ 86/5/29 از خوانده ردیف سوم خریداری نموده است. خوانده ردیف سوم نیز آپارتمان مذکور را از خوانده ردیف دوم که در واقع وکیل خوانده ردیف اول بوده خریداری کرده است.
ادامه
5089

تخلیه عین مستاجره؛ وکیل ملکی؛ وکیل دعاوی ملکی؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ دفتر وکالت 88549610

به استحضار می رساند موکل اینجانب خانم ف.ف. به موجب وکالت نامه رسمی شماره .......... وکیل آقای م.ر.ف. در پیگیری کلیه امور راجع به مالک ایشان به پلاک ثبتی ...... فرعی، از اصلی ...... واقع در بخش دو ثبتی تهران، به نشانی ............ هستند. ملک موردنظر در تاریخ 52/8/1 به موجب اجاره نامه عادی از طرف مالک (آقای م.ر.ف.) به آقای م.ح.گ. و ع.ش. اجاره داده شده و آقای ع.ش. نیز در تاریخ 53/2/16 به موجب یک افرازنامه سهم خود را به آقای گ. انتقال داده است.
ادامه
1014

مطالبه وجه چک؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ دادگران حامی؛ مشاوره تلفنی 88549610

در خصوص دعوی ........ (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به وکالت از آقای ......... به طرفیت آقای ......... فرزند ......... به خواسته مطالبه مبلغ 150,000,000 ریال موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره 435109 – 1387/3/18 عهده حساب جاری ................ بانک تجارت شعبه منوچهری تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی، با التفات به اینکه وجود مستندات دعوی در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم دارد
ادامه
990