مشاوره به شرکت ها و اشخاص تاجر

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی آماده همکاری با شرکت های تجاری و تجار: 88019244 - 88019243

- مشاوره حقوقی در زمینه انعقاد قرارداد شرکت ها، واحدهای تجاری، تولیدی، صنعتی و بازرگانان با سایر اشخاص و همچنین تنظیم متن قراردادها توسط وکیل دادگستری

- مشاوره حقوقی در مورد ورشکستگی و قبول وکالت در دعاوی مربوط به صدور حکم ورشکستگی

- مشاوره در تنظیم اساسنامه انواع شرکت های تجاری

- حضور در واحد حقوقی شرکت ها و ارائه مشاوره حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به شرکت ها

- طرح دعاوی و دفاع از دعاوی شرکت های تجاری از جمله ورشستگی، انحلال و غیره

- طرح دعوای ابطال تصمیمات هیات مدیره و مدیرعامل

- داوری در دعاوی تجاری مرتبط با موضوعات شرکت های تجاری

- میانجی گری در اختلافات حاصله بین شرکت و همکاران و شرکای تجاری خارج از شرکت

- نحوه انعقاد قرارداد استخدامی با کارکنان شرکت و مشتریان شرکت

- قبول وکالت در پرونده های حقوقی، دعاوی مربوط به قراردادها، مطالبات، موضوعات و مسایل تجاری

کلمات کلیدی : 2
وکیل دادگستری,مشاوره حقوقی,مشاوره حقوقی شرکت های تجاری,مشاوره حقوقی تاجر,وکیل برای تنظیم قراردادها,داوری در دعاوی تجاری,ابطال تصمیمات هیات مدیره,ابطال تصمیمات مدیرعامل,خدمات حقوقی به شرکت ها,تنظیم اساسنامه شرکت های تجاری,مشاوره حقوقی ورشکستگی,وکالت صدور حکم ورشکستگی,شرکت