ابطال صورت جلسات و تصمیمات شرکت

تلفن تماس با وکیل شرکت؛ وکیل شرکت ها؛ وکیل شرکتها: 88019244 و 88019243

ابطال صورت جلسات شرکت ها و موسسات غیر تجاری توسط مرجع قضایی و با درخواست شخص ذینفع صورت می گیرد.

در صورتی که صورت جلسه ای توسط یک شخصیت حقوقی تنظیم شود و در آن تشریفات قانونی به خصوص قانون تجارت و لایحه اصلاحی قانون تجارت رعایت نشود، هر شخص ذینفع می تواند ابطال آن صورت جلسه را از دادگاه محل وقوع شرکت بخواهد.

دادخواست ابطال صورت جلسه غیر مالی بوده و هزینه دادرسی آن هزینه دادرسی دعوای غیرمالی است.

لازم به ذکر است که ابطال هر صورت جلسه ای در هر زمان که باشد حتی وقتی در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد، ممکن است و گذر زمان هیچ گونه تاثیری در روند کار ندارد.

طبق ماده ۲۷۰ لایحه اصلاح قانون تجارت:

"ﻫﺮ ﮔﺎﻩ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﺁﻥ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺍﺭﮐﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﯽ‌ﮔﺮﺩﺩ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻧﺸﻮﺩ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﺫﯼ‌ﻧﻔﻊ ﺑﻄﻼﻥ ﺷﺮﮐﺖ ﯾﺎ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺕ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻋﻼﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷد."

بر این اساس به بیان چند مورد از مواردی که صورت جلسه هیات مدیره شرکت، قابل ابطال از طریق دادگاه است می پردازیم:

۱- در مواردی که صورت جلسه هیات مدیره با جعل امضای یک یا چند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل، تنظیم شده باشد.

۲- در مواردی که صورت جلسه هیات مدیره با اعمال تهدید و اجبار، به امضاء یک یا چند عضو هیات مدیره یا مدیرعامل رسیده باشد.

۳- در مواردی که صورت جلسه هیات مدیره، در بردارنده مصوباتی، خلاف اساسنامه شرکت باشد.

۴- در مواردی که صورت جلسه هیات مدیره، در بردارنده مصوباتی، خلاف مصوبات قانونی مجمع عمومی فوق العاده یا مجمع عمومی عادی صاحبان سهام باشد.

۵- در مواردی که صورت جلسه هیات مدیره، در بردارنده مصوباتی، خلاف قوانین آمره کشور و خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.

۶- در مواردی که در دعوت و تشکیل هیات مدیره، ترتیبات قانونی و اساسنامه‌ای شرکت، رعایت نشده باشد و در واقع هیات مدیره، خلاف قانون، تشکیل شده باشد.

۷- در مواردی که در جلسه هیات مدیره به نصاب های قانونی لازم برای رای گیری توجه نشده باشد و در واقع تصمیم گیری بدون رعایت نصاب های قانونی، انجام شده باشد.