انحلال شرکت

تلفن تماس و مشاوره با وکیل شرکت؛ وکیل شرکتها؛ وکیل شرکت ها؛ وکیل دادگستری برای شرکت: 88019244 و 88019243

شرایط انحلال شرکت
پس از ثبت شرکت و در مدت زمان فعالیت شرکت ممکن است مواردی پیش آید که منجر به تصمیم به انحلال شرکت توسط شرکا گرفته شود.

موارد زیر می تواند از دلایل انحلال شرکت باشد:

1- شرکت به منظور هدف خاصی تاسیس شده باشد اما آن هدف تامین نشود و یا انجام آن مقدور نباشد.

2- شرکت دچار ورشکستگی گردد.

3- شرکت برای مدتی محدود تشکیل شده باشد؛ مدت به پایان رسیده و صورتجلسه تمدید به اداره ثبت شرکتها تسلیم نشده باشد.

4- در صورت تصمیم شرکا در مجمع عمومی فوق العاده.

5- در صورت تراضی تمام شرکا.

6- در صورتی که یکی از شرکا طبق دلایلی از محاکم قضایی درخواست انحلال کرده باشد و آن محکمه ادله ایشان را موجه دانسته و حکم به انحلال دهد.

7- در صورتی که یکی از شرکا به شرط اینکه در اساسنامه اختیار انحلال به ایشان در نظر گرفته شده باشد درخواست فسخ نماید.

8- در صورت فوت یا محجور شدن یکی از شرکا و قید این امر در اساسنامه.

9- انحلال شركت به حكم دادگاه با درخواست ذينفع.

مدارک مورد نیاز جهت انحلال شرکت
1- مدارک ثبتی شرکت

2- مدارک شناسایی شرکا

3- صورتجلسه انحلال که به تایید همه شرکا و مدیر تصفیه رسیده باشد.

- انحلال از طریق سامانه ثبت شرکت و سایت ثبت شرکتها قابل انجام می باشد.

- زمان انحلال از زمان ارسال مدارک و امضا صورتجلسه انحلال 10 الی 15 روز کاری می باشد.

توجه داشته باشید که با انحلال شرکت دیون آن منتفی نخواهد شد و تا ده سال شرکت و مدیر تصفیه مسوول می باشند. ضمن این که کلیه مالیات های مستقیم و غیرمستقیم شرکت همچنان پابرجاست و پس از انحلال شرکت می بایست نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن سال و پلمپ دفاتر مالیاتی همان سال اقدام گردد. همچنین می توان نسبت به اخذ مفاصا حساب بیمه و مالیات اقدام نمود.

نکاتی در مورد انحلال شرکت تضامنی
در شرکت تضامنی هرگاه شرکت منحل شود تا زمان پرداخت دیون از دارایی های شرکت هیچ یک از شرکا حق استفاده از آن دارایی را نخواهند داشت. طلبکاران شرکت می توانند مابقی مطالبات خود را از تمام با فرد فرد شرکا ضامن مطالبه نمایند. هر کس که به عنوان شریک ضامن وارد شرکت تضامنی شود متضامنا با سایر شرکا مسوول پرداخت قروضی خواهد بود که قبل از ورود وی حاصل شده و اعم از این که تغییری در نام شرکت داده شده یا نداده شده باشد.

نکاتی در مورد انحلال شرکت سهامی
از علل انحلال ویژه شركت سهامی، می توان به این موارد اشاره کرد:

1- از بين رفتن حداقل نصف سرمايه شركت بر اثر زيان های وارده به شركت.

2- تقليل سرمايه شركت به كمتر از حداقل قانونی (حداقل سرمايه شركت سهامی عام 5,000,000 ريال و حداقل سرمايه شركت سهامی خاص 1,000,000 ريال می باشد.)

نکاتی در مورد انحلال شركت با مسووليت محدود
علل زیر از علل انحلال ویژه شرکت با مسوولیت محدود است که علاوه بر موارد مذکور در فوق است:

1- در صورت انتفای تعدد شرکا، يعنی در صورتی که به هر دليلی، بيش از يک شريک در شرکت باقی نماند.

2- در صورت تصميم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آنها بيش از نصف سرمايه شرکت باشد.

3- در صورتی که به واسطه ضررهای وارده به شرکت، نصف سرمايه شرکت از بين رفته، يکی از شرکا تقاضای انحلال بکند و دادگاه نيز دلايل او را موجه ببيند و ساير شرکا حاضرنباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گيرد پرداخته، او را از شرکت خارج کنند.

4- فوت يکی از شرکا، در صورتی که به موجب اساسنامه، فوت موجب انحلال باشد.