مطالبه وجه و تعهدات قراردادی

مشاوره با وکیل دادگستری در مورد تعهدات قراردادی و مطالبه خسارات قراردادی: 88019244 و 88019243

وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا خسارت تأخیر انجام تعهد قرار می دهند. وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد آن را به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای آن قرار می دهند. در صورتی که قراردادی فیمابین طرفین نباشد در مورد خسارت وارده دادگاه شاخص بانک مرکزی را معتبر می داند. در رسیدگی به میزان وجه التزام در دادگاه، فردی که مدعی ورود خسارت است در ابتدا باید ثابت کند که در اثر عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن به او خسارت وارد شده است و میزان خسارت با توجه به دلایل مطرح شده و توسط کارشناس تعیین می شود.

زمانی که پرداخت خسارت مشخص نشده و شرایط پرداخت وجه التزام در قرارداد شرایط تعیین نشده است، اینکه مدعی باید تقصیر متعهد را ثابت کند یا نه، بسته به نوع تعهد است.

اگر خوانده متعهد به حصول نتیجه خاصی باشد، در هر حال در صورت عدم حصول آن نتیجه ملزم به پرداخت خسارت است. مگر این که ثابت کند در اثر حدوث یک واقعه خارجی که خارج از اختیار او بوده توانایی دفع آن را نداشته، نتوانسته به تعهد خود عمل کند اما اگر تنها متعهد به انجام کاری بوده بدون این که رسیدن به نتیجه ای خاص مدنظر بوده باشد این زیان دیده است که باید ثابت کند متعهد مرتکب تقصیر بوده است. در نهایت این اراده طرفین و عرف است که شرایط انجام تعهد و پرداخت وجه التزام را تعیین می کند و دادگاه در واقع در صدد کشف این موارد برمی آید تا بر اساس آن حکم صادر کند. بهتر است پیش از نوشتن قرارداد، خود را زیر بار تعهدات مختلف و پرداخت خسارات بردن، با یک وکیل دادگستری مشاوره نمایید و بند بند قرارداد را با هماهنگی وکیل تنظیم  کنید تا چنانچه طرف مقابل از انجام تعهدات خود سرباز زد، بتوانید با ضمانت اجراهایی که در خود قرارداد پیش بینی شده خسارت خود را بگیرید یا در صورت لزوم قرارداد را فسخ نمایید و سرنوشت معاملات خود را به سلیقه قضات و قضا و قدر موکول نکنید.