رفع تصرف عدوانی

تماس و مشاوره با وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

تصرف عدوانی یعنی تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون.

دعوای تصرف عدوانی می تواند هم به شکل حقوقی مطرح شود هم کیفری اما نکته اینجاست که اگر ابتدائا دعوای حقوقی تصرف عدوانی مطرح شود دیگر نمی توان طرح دعوای کیفری کرد.

دعوای حقوقی رفع تصرف عدوانی:
هرگاه شخصی متصرف ملکی باشد و دیگری بدون مجوز قانونی ملک را از تصرف او خارج کند می توان علیه مطرح کرد و ملک را از متصرف باز پس گرفت. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی لازم نیست خواهان مالکیت خود را اثبات کند و تنها با اثبات این که قبل از متصرف فعلی، ملک در تصرف او بوده است و مدت زمان تصرف ایشان باید به اندازه ای باشد که از نظر عرف متصرف شناخته شود که تشخیص آن با قاضی است. حتی اگر متصرف عدوانی مالک ملک هم باشد و از دید خود محق در تصرف باشد باز خواهان می تواند با اثبات تصرف قبلی خود خواهان رفع تصرف عدوانی شود.

آرای دادگاه ها در مورد رفع تصرف عدوانی فوراً اجرا می شود و تجدیدنظرخواهی از حکم مانع اجرای حکم نیست.

دعوای کیفری رفع تصرف عدوانی:
در دعوای کیفری مال مورد تصرف باید مال غیرمنقول باشد امکان طرح دعوای کیفری تصرف عدوانی تنها از سوی مالک وجود دارد و تصرف باید بدون رضایت مالک انجام شده باشد و متصرف سوءنیت داشته باشد در واقع در دعوای کیفری دادگاه پس از احراز مالکیت را به محکومیت متصرف می دهد و برای او مجازات تعیین می کند.