خلع ید از اموال غیرمنقول

مشاوره با وکیل دعاوی ملکی؛ وکیل حقوقی؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

در صورتی که فردی مال یا ملک متعلق به مالک را به طور غیرقانونی و بدون مجوز قانونی و بدون اذن و رضایت مالک در اختیار و تصرف بگیرد، مالک می تواند مطابق مقررات مربوط به غصب در قانون مدنی (مواد 308 به بعد قانون مدنی) و بعد از اثبات مالکیت خود طرح دعوای خلع ید نماید. 

- خلع ید یک دعوای کاملا حقوقی است و امکان طرح این دعوا در دادسرا وجود ندارد. 

- جهت ارایه دادخواست خلع ید اصل سند مالکیت الزامی است. یعنی خواهان دعوای خلع ید باید مالکیت خود را در ابتدا اثبات کند. 

- در مورد مستاجر، دعوای خلع ید نمی توان مطرح کرد و دعوای تخلیه ید در این مورد مطرح می شود. 

- پس از اخذ حکم خلع ید خواهان  به بخش اجرای احکام مراجعه کرده و تقاضای  صدور اجراییه علیه هر متصرف می کند. 

- در مواردی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد دعوای خلع ید مطرح می شود. 

- دعوای خلع ید دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی آن هزینه دادرسی یک دعوا غیرمالی است. 

- خلع ید یک دعوای حقوقی است که مالک یک مال غیر منتقول آن را به طرفیت متصرف غیرقانونی ملک خود مطرح می کند و از دادگاه می خواهد که به تصرف غیرمجاز متصرف پایان داده و ملک را از تصرف او خارج کرد و به مالک قانونی آن تحویل می دهند. 

- دعوای خلع ید به دعاوی تخلیه ید و رفع تصرف عدوانی شباهت دارد ولی با آنها متفاوت است. 

در صورت تمایل به اخذ مشاوره حضوری و تلفنی و نیز اخذ آدرس دفتر وکالت ما و هماهنگی و گرفتن نوبت با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید: 88019244 و 88019243

 

عضویت در کانال دفتر وکالت دادگران حامی: https://telegram.me/dadgaran