نمونه رای دادگاه در مورد اعسار از پرداخت محکوم به؛ وکیل دادگستری در میدان فاطمی 88019244

دادنامه
پرونده کلاسه .............. شعبه 266 دادگاه خانواده مجتمع قضایی خانواده 2 (ونک) تهران تصمیم نهایی شماره ............

خواهان: آقای .......... به نشانی تهران

خوانده: خانم ........ فرزند ........ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – میدان فاطمی

خواسته: اعسار از پرداخت محکوم به

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست آقای ....... فرزند ........ به طرفیت خانم ......... فرزند ........ با وکالت وکیل دادگستری به خواسته اعسار از پرداخت یکجای محکوم به موضوع دادنامه شماره ......... با عنایت به جامع محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده و شهود وی نیز عنوان نموده اند که خواهان با توجه به وضعیت مالی قادر به پرداخت نقدی و یکجای محکوم به نمی باشد لذا دادگاه دعوی خواهان را به شرح مذکور مقرون به واقع تشخیص داده و به استناد به ماده 1 و 20 و 23 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 و ماده 19 آیین نامه اجرایی آن ضمن احراز اعسار خواهان از پرداخت یکجا و نقدی محکوم به مذکور حکم به تقسیط آن به صورت پرداخت پنج میلیون تومان به صورت یکجا و الباقی از قرار هر ماه پانصد هزار تومان تا تسویه کامل محکوم به در حق خوانده صادر و اعلام می دارد. بدیهی است چنانچه خوانده اموالی بعدا از خواهان به دست آورد، می تواند نسبت به وصول محکوم به از محل آن ها اقدام نماید. رای صادره حضوری است و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

 

رییس شعبه 266 دادگاه عمومی حقوقی تهران