نمونه رای دادگاه در مورد الزام به تمکین؛ وکیل دادگستری؛ وکیل تهران؛ وکیل یوسف آباد 88549610

دادنامه
کلاسه پرونده: ....................              شماره پرونده: ............................

خواهان: آقای ............ با وکالت وکیل دادگستری به نشانی تهران – یوسف آباد

خوانده: خانم ............. مجهول المکان

خواسته: الزام به تمکین

مرجع رسیدگی: دادگاه خانواده

رای دادگاه: در خصوص دعوی آقای ....... به وکالت وکیل دادگستری به طرفیت خانم ............ به خواسته الزام خوانده به تمکین بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دائمی موکل است ولی با وصف مهیا بودن شرایط تمکین از تمکین امتناع می نماید لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم و خوانده با وصف ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حضور نیافته و هیچ گونه دفاعی در مقابل دعوی خواهان که موجب رد دعوی خواهان باشد ارائه ننموده است لذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان مشارالیها و تکلیف زوجه به تمکین از همسر دایمی خویش دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به مواد 1102 – 1108 – 1114 قانون مدنی حکم به الزام خوانده به تمکین نسبت به خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از انقضاء مهلت واخواهی ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.