شماره های تماس با وکیل دادگستری

شماره های تماس با وکیل دادگستری: 88549610 - 88549612

در مورد پرونده هایی که در دادسرا یا دادگاه در جریان هستند آیا اگر یکی از طرفین دعوا فوت کند، رسیدگی به پرونده نیمه کاره رها خواهد شد یا وقفه ای در آن ایجاد می شود یا این که جریان رسیدگی به آن بدون وقفه ادامه پیدا خواهد کرد؟

طی صحبت هایی که با یک وکیل دادگستری داشتیم تاثیر فوت طرف دعوا در دعاوی حقوقی و کیفری و همچنین در مورد شاکی و متهم متفاوت است.

در مورد دعاوی کیفری به این صورت است که اگر شاکی پرونده ای در جریان رسیدگی به پرونده فوت کند و جرم از جرایم غیرقابل گذشت باشد، صرف نظر از این که ورثه نیز می توانند پرونده را پیگیری کنند، فوت شاکی تاثیری در ادامه روند پرونده و تعقیب متهم ندارد؛ اما اگر جرم از جرایم قابل گذشت باشد، این ورثه هستند که می توانند به نمایندگی از سوی شاکی پرونده را پیگیری نمایند و در غیر این صورت، پرونده مختومه می شود که به منزله این است که شاکی از پیگیری شکایت خود منصرف شده است.

اما این وکیل دادگستری در مورد دعاوی حقوقی بیان می دارد: با فوت یکی از طرفین دعوی، رسیدگی به دعوی به طور موقت متوفق می شود و دادگاه فوت یک طرف دعوی را به اطلاع طرف مقابل می رساند تا پس از مشخص شدن جانشین شخص متوفی و تقاضای فردی که ذینفع است، جریان دادرسی روند خود را ادامه می دهد. مگر اینکه فوت طرف دعوی تاثیری در جریان دادرسی نداشته باشد که در این صورت وقفه ای ایجاد نمی شود و دادگاه روال عادی رسیدگی خود را طی می کند.

به گفته این وکیل دادگستری اما اگر متهم فوت کند، جریان رسیدگی متوقف می شود و قرار منع تعقیب صادر می شود. اما در مورد مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم؛ اگر قبل از فوت متهم مطالبه صورت گرفته باشد، رسیدگی به ان ادامه می یابد، در غیر این صورت ورثه می توانند آن را مطالبه کنند. البته در مواردی که حکم پرداخت دیه به عنوان مجازات برای متوفی صادر شده است، قبل از تقسیم ترکه دیه از اموال متوفی پرداخت می شود.

بنابراین به طور خلاصه می توان گفت در صورت فوت متهم دعوی متوقف می شود اما فوت شاکی لزوما باعث توقف دعوی نمی شود. اگر متهمین چند نفر باشند، فوت یکی از آن ها تنها موجب توقف دعوی نسبت به همان متهم متوفی می شود و تاثیری در رسیدگی به اتهام سایرین ندارد.

3002
5