انواع قرارهای تامین کیفری از سوی دستگاه قضا جهت دسترسی به موقع به متهم صادر می شود تا در صورت نیاز در دادگاه حاضر شود و تضمینی جهت جلوگیری از مخفی شدن او وجود داشته باشد. با توجه به نوع جرم و میزان مجازات آن، قرارهای تامین مختلفی صادر می شود که یک مورد از آن قرار التزام به حضور است که البته با توجه به شرایط تضمینی که در مورد آن اخذ می شود متفاوت است و بر این اساس دو نوع قرار التزام به حضور وجود دارد که در مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری به طور خلاصه توضیحی در مورد این دو نوع قرار داده می شود.

قرار التزام به حضور با قول شرف

خفيف ترين قرار تامين كيفری قرار التزام به حضور با قول شرف است و در جرايم كم اهميت و در خصوص افرادی كه بيم فرار آن ها وجود ندارد و در سازمان‎ها و ادارات که سمت های شغلی بالایی دارند صادر می گردد. عده ای از حقوقدانان معتقدند اين قرار فاقد ضمانت اجرا می باشد ولی در صورت عدم حضور متهم می توان وی را جلب نمود و شخصيت اجتماعی فرد زير سوال می رود و اين ضمانت اجرای قرار التزام به حضور با قول شرف می باشد. چون اين نوع قرار در قانون پيش بينى شده در صورتى كه قاضى دادگاه تناسب قرار را لحاظ كند و اقدام به صدور چنين قرارى نمايد اگر متهم در مواقع لزوم حاضر نشود و يا فرار كند به نظر می رسد مسووليتى متوجه قاضى نمی گردد مگر بر فرض عدم رعايت تناسب قرار با جرم انتسابى و متهم. در خصوص استنكاف متهم از دادن قول شرف به نظر می رسد قاضى به اختيار خود قرار متناسب ديگرى صادر می كند تا به متهم در مواقع لزوم دسترسى داشته و به تكليف خود نيز عمل كرده باشد.


قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام

قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام مثل قرار فوق می باشد با اين تفاوت كه در قرار فوق قول شرف موجب آزادی متهم می گردد.

التزام به حضور با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجرای حكم می باشد و در صورت استنكاف تبديل به وجه الكفاله می گردد. در اين قرار علاوه بر تعهد به حضور؛ برای عدم حضور، وجه التزام تعيين می گردد كه در صورت عدم حضور به نفع دولت ضبط مي‎شود.

3019
5