اناطه امر کیفری به حقوقی - وکیل دادگستری | وکیل پایه یک | سایت وکیل | آدرس وکیل

اناطه امر کیفری به حقوقی به قرار ذیل است:

1ـ‌ شکایت از ناحیه شاکی مطرح شده است.

2ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم مربوط به اموال غیرمنقول باشد نه منقول.

3ـ‌ اختلاف بین شاکی و متهم راجع به هر نوع مال غیرمنقولی نباشد یعنی موضوع بسته به مورد متفاوت خواهد بود.

 قرار اناطه:

الف- در معنى عام، عبارت است از توقف رسیدگى به دعوى اصلى به دلیل رسیدگى به امر دیگر که باید پیش از رسیدگى به دعوى اصلى مختومه گردد.

ب- در معنى خاص، حالت توقف رسیدگى و اظهار نظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگرى در دادگاه دیگر(اعم از مدنی و کیفرى و ادارى) گویند.

وکیل دادگستری - وکیل پایه یک - سایت وکیل - آدرس وکیل