نحوه توقیف اموال غیر منقول - وکیل ملک | وکیل دعاوی ملکی | وکیل دادگستری | vakil

اموال غیر منقول دو گروه هستند:

الف- آنهایی که به ثبت رسیده اند.

ب- آنهایی که سابقه ثبت ندارند.

بخش اجرایی در مورد اموال غیر منقول ثبت شده توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره وپلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند. و اداره ثبت اسناد و املاک ،بر مبنای این اعلام مراتب تو قیف مال را در دفتر املاک ثبت می کند . و در خصوص مال غیر منقولی که سابقه ثبت ندارد هنگامی می توان آن مال را به عنوان مال محکوم علیه توقیف کرد که محکوم در آن تصرفات مالکانه داشته باشد ویا اینکه به موجب حکم نهایی مراجع قضایی مالک آن شناخته شده باشد.

توقیف اموال غیر منقول،وکیل ملک،وکیل دعاوی ملکی،وکیل دادگستری،vakil