تعدی و تفریط وکیل - وکیل چک | وکیل طلاق | وکیل خانواده

شماره دادنامه: 1345

مرجع رسیدگی: شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران به ریاست جواد اسلامی

خواهان: آقای علی

خوانده: آقای حسن

خواسته: مطالبه مبلغ 5700000 ریال بابت خسارت

رای دادگاه

خواسته خواهان مطالبه 5700000 ریال بابت خسارات می باشد. ادعای خواهان به طور خلاصه از این قرار است که برای پرداخت کلیه حقوق و عوارض گمرکی و حقوقی دیوانی یک دستگاه اتومبیل آئودی 100 مدل 1977 – به موجب سند رسمی شماره 70287-21/10/656 به خوانده وکالت نامه داده ولی خوانده از انجام وکالت خودداری کرده و در نتیجه، او مورد تعقیب دادگاه انقلاب اسلامی واقع و به پرداخت مبلغ 5210055 ریال جریمه محکوم شده و به استناد مدارک تقدیمی تقتضای رسیدگی و صدور حکم به خواسته فوق را نموده است: خوانده دفاعا اظهار داشته علت تاخیر در تحویل اتومبیل فوق الذکر به گمرک تحویل و تحول انقلاب و سپس جنگ تحمیلی بوده است. با توجه به محتویات پرونده: نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین مبتنی بر سند رسمی شماره 70287-21/10/56 می باشد که اصالت و صحت آن محل بحث و اختلاف نیست و به موجب آن خواهان به خوانده وکالت داده تا کلیه حقوق و عوارض گمرکی و حقوق دیوانی یک دستگاه اتومبیل به مشخصات فوق را بپردازد و نظر به اینکه خوانده به تعهد خود عمل نکرده و در نتیجه خواهان به موجب پرونده مطروحه در دادگاه انقلاب اسلامی که مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته – به اتهام قاچاق تحت تعقیب قرار گرفته و به پرداخت مبلغ 5210055 ریال جزای نقدی محکوم و رای صادره در این باره قطعیت یافته است و نظر به اینکه هرگاه در اثر تسامح وکیل در انجام وکالت خسارتی متوجه موکل گردد وکیل قانونا مسوول آن خواهد بود، بنابراین دعوی خواهان تا مبلغ 5210055 ریال ثابت تشخیص و حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. دعوی خواهان مازاد بر مورد حکم غیرثابت تشخیص و حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می نمایدو رای صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف مدت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. بدیهی است اجرای رای صادره منوط به اجرای رای صادره از دادگاه انقلاب درباره خواهان است. وکیل طلاق/ وکیل چک/ وکیل خانواده

رئیس شعبه پنجم دادگاه عمومی تهران – جواد اسلامی

منبع: http://dadgaran.net سایت دفتر وکالت و مشاوره حقوقی دادگران حامی