مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت؛ مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج؛ وکیل ایران

تماس با مشاور حقوقی؛ مشاوره حقوقی؛ وکیل ایرانیان مقیم خارج؛ وکیل ایران: 88019244 و 88019243

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

کارمند

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل پایه یک دادگستری (وکیل خواهان)

تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن

صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک با جلب نظر کارشناس علی الحساب مقوم بر 5,100,000 تومان و بدوا صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

دلایل و منضمات

دادخواست

کپی مصدق شناسنامه – کپی مصدق عقدنامه

بسمه تعالی

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده 2

با سلام

موکل اینجانب به تاریخ 1365/8/29 به موجب سند ازدواج شماره .......... تنظیمی دردفتر ازدواج شماره 108 تهران به عقد رسمی و دائم زوجیت خوانده محترم درآمده اند.

از بدو زندگی مشترک به خواسته خوانده کلیه امور منزل زندگی مشترکشان بر عهده خواهان بوده و از باب انجام آن ها تا به حال وجهی دریافت نکرده است.

لذا با تقدیم این دادخواست و با عنایت به مراتب فوق مستندا به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده به مدت 23 سال با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست و صدور حکم بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مورد تقاضاست.

 

دادنامه

پرونده کلاسه ............. شعبه 271 دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده 2 ونک (تهران)  دادنامه شماره ...................

خواهان: خانم ...........   با وکالت  (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به نشانی تهران میدان فاطمی

خوانده: آقای ...... با وکالت ............. به نشانی ................

خواسته: مطالبه اجرت المثل

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ........ با وکالت ......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به طرفیت آقای ......... فرزند ......... به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل کارهای انجام شده در طول زندگی مشترک که جزء وظایف شرعی و قانونی وی نبوده با جلب نظر کارشناس وکیل خواهان بیان داشته است که موکلش در طول زندگی مشترک بنا به درخواست خوانده در منزل وی کارهایی انجام داده است که وظیفه شرعی و قانونی وی نبوده و لذا تقاضا دارد با جلب نظر کارشناس حکم به محکومیت خوانده به پرداخت آن صادر شود. وکیل خوانده در دفاع بیان داشته است که موکل وی جهت انجام کاری به خواهان دستور نداده است و قصد خواهان دریافت اجرت نبوده است. دادگاه ضمن رد ادعای وکیل خوانده موضوع را به کارشناسی ارجاع نمود که نظریه کارشناس در موعد مقرر مصون از تعرض باقی مانده است لذا دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس و رد ادعای خوانده خواسته خواهان را ثابت دانسته مستندا به تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و ماده 515 قانون آین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دوازده میلیون تومان بابت اجرت المثل، و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل که توسط دفتر محاسبه خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 271 دادگاه خانواده تهران

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکیل پایه یک,وکیل پایه یک دادگستری,وکالت,مطالبه اجرت المثل,اجرت المثل,دادگاه خانواده,دادگران حامی,دادنامه,رای دادگاه,مشاور حقوقی,مشاوره حقوقی,وکیل ایرانیان مقیم خارج,وکیل ایران,تماس با وکیل,شماره تماس با وکیل