طلاق به درخواست زوجه؛ بهترین وکیل طلاق؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خوب برای طلاق 88019244

تماس با بهترین وکیل طلاق؛ بهترین وکیل خانواده؛ وکیل خوب برای طلاق: 88019244 و 88019243

برگ دادخواست به دادگاه عمومی

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

خانه دار

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل پایه یک دادگستری (وکیل خواهان)

تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن

درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش

دلایل و منضمات

دادخواست

رونوشت مصدق عقدنامه و شناسنامه زوج – وکالت نامه

ریاست محترم دادگاه های عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

احتراما به استحضار می رساند موکل اینجانب در تاریخ 1385/1/27 به موجب عقدنامه رسمی به عقد خوانده محترم درآمده است. نظر به اینکه حکم پرداخت نفقه صادره از شعبه 2202 مجتمع محلاتی در پرونده کلاسه 882 به موجب دادنامه شماره 88/8/9- ...... قطعی شده و اجراییه نیز به خوانده محترم ابلاغ گردیده است و با عنایت به عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه و امتناع ایشان از پرداخت، لذا مستندا به ماده 1129 قانون مدنی و بند یک شرایط ضمن عقد نکاحیه مستدعی است حکم به اجازه طلاق زوجه صادر فرمایید.

 

دادنامه

پرونده کلاسه ............. شعبه 233 مجتمع قضایی خانواده یک  دادنامه شماره ...................

خواهان ها: خانم ...........   با وکالت.......(وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به نشانی تهران - میدان فاطمی

خوانده: آقای ......  به نشانی ................

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

بسمه تعالی – به تاریخ 1389/11/3 در وقت نظارت جلسه شعبه 233 به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است و پرونده کلاسه .......... تحت نظر قرار دارد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ........ فرزند ....... با وکالت ......... (وکیل پایه یک دادگستری از وکلای دادگران حامی) به طرفیت همسرش آقای ......... فرزند ......... به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق به علت ترک انفاق و تحقق بند یک از شرایط ضمن عقد مقرر در سند نکاح با عنایت به اوراق و محتویات پرونده دادخواست و مدارک استنادی از جمله سند نکاح شماره ........1385/1/27 صادره از دفتر ازدواج شماره 210 حوزه ثبت تهران و محرز بودن علقه زوجیت بین طرفین و اظهارات وکیل خواهان و تصویر اجراییه پیوست حاکی از محکومیت خوانده و هم پرداخت نفقه از تاریخ 87/7/10 لغایت 88/7/27 صادره از حوزه 2202 شورای حل اختلاف و تحقیقات مددکار اجتماعی و اظهارات و دفاعیات خوانده از لایحه تقدیمی در جلسه اخیر دادگاه و اینکه خوانده هیچ دلیل و مدرکی دال بر تادیه نفقه ارائه نداده و بند یک از شرایط عقد محقق گردیده و داوران موفق به اصلاح ذات البین نشده اند و مفارقت زوجین بیش از یک سال و اختلافات موجود حکایت از عدم تفاهم اخلاقی و عملی آن ها دارد و ادامه اختلاف از وضعیت موجود از موجبات عسر و حرج نیز هست. علیهذا خواسته به نظر دادگاه موجه است استنادا به مواد 1284 و 1119 و 1130 از قانون مدنی و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 گواهی عدم امکان سازش و طلاق خواهان را صادر و اعلام می نماید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ و قطعیت دادنامه می تواند با بذل حداقل تعداد پنجاه عدد سکه تمام بهار آزادی حقوق از مهریه ما فی القباله و قبول بذل از طرف زوج و توکیل غیر به اجرای طلاق خلع نوبت اول و ثبت آن اقدام و از تاریخ اجرای طلاق به مقدار سه طهر عده دارد. زوجین یک فرزند مشترک دختر متولد 1386/1/2 دارند که تا اتمام سن هفت سال قمری حضانت با مادر و پدر حق ملاقات فرزند خود را دارد و ادعای بارداری نشده. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران و سپس قابل فرجام است.

رئیس شعبه 233 دادگاه خانواده یک تهران

کلمات کلیدی : 2
طلاق به درخواست زوجه,طلاق,وکیل,وکالت,وکیل پایه یک,وکیل پایه یک دادگستری,دادگران حامی,دادگاه خانواده,نفقه,گواهی عدم امکان سازش,بهترین وکیل طلاق,بهترین وکیل خانواده,وکیل خوب برای طلاق,تماس با وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق