طلاق به درخواست زوج؛ وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل خوب؛ دفتر وکالت 88019244

تماس با وکیل پایه یک دادگستری؛ وکیل خوب؛ دفتر وکالت: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

دانشجو

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

مجهول المکان

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری

تهران – میدان فاطمی

تعیین خواسته و بهای آن

طلاق به درخواست زوجه

دلایل و منضمات

دادخواست

1- شناسنامه به شماره ....... مورخ 1361/6/1

2- وکالت نامه رسمی به شماره ..... مورخ 1391/6/9

3- وکالت نامه به شماره ........... مورخ 1392/12/4 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 50,000 ریال باطل شد

4- سند ازدواج شماره ............. مورخ 1388/3/29 دفتر رسمی ازدواج شماره 64

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراما به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1388/3/29 با خوانده ازدواج نموده و فاقد فرزند مشترک می باشند. بنا به اظهارات موکل زوج هیچ قید وبندی به زندگی مشترک نداشته است و همین امر موجب اختلاف شدید زوجین بوده است. زوج بیش از دو سال است زوجه را ترک نموده است و زوجه از آن زمان هیچ خبر و نشانی از خوانده ندارد. دو سال بی اطلاعی از همسر و نداشتن هیچ نشانی از زوج و نگرفتن هیچ خرجی و نفقه ای در طی این مدت و از سوی دیگر بلاتکلیفی زوجه در ادامه این زندگی، با توجه به سن موکل و نیازهای جسمی و عاطفی و مالی اش زوجه را در عسر حرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل تمام مهریه خودرا مطلقه نماید. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می باشد. در ضمن آخریم محل اقامت خوانده استان گلستان گرگان خ ....................... می باشد.

دادنامه

به تاریخ 93/3/28 پرونده کلاسه .............. شعبه 253 دادگاه خانواده تهران دادنامه شماره ...........................   

خواهان: خانم ..........  با وکالت خانم ............ (وکیل دادگستری از وکلای دادگران حامی) به نشانی تهران- میدان فاطمی

خوانده: آقای ............. به نشانی مجهول المکان

خواسته: طلاق به درخواست زوجه

به تاریخ فوق در وقت فوق العاده شعبه 253 دادگاه خانواده یک تهران به تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل و پرونده فوق تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دادخواست خانم ..........فرزند ........... با وکالت .......... (وکیل دادگستری از وکلای دادگران حامی)به طرفیت آقای ............ فرزند ............ به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به محتویات پرونده و سند نکاحیه ثبتی که حکایت از وجود علقه زوجیت بین طرفین از اریخ 1388/3/29 را دارد و دادخواست تقدیمی و اظهارات وکیل خواهان دایر بر اینکه زوجین برای ادامه تحصیل به کشور سنگاپور رفتند ولی خوانده مدت دو سال است که آنجا را ترک کرده و به کشور امارات متحده عربی رفته است و خوانده را بلاتکلیف قرار داده استو در این مدت نفقه وی را نیز نداده و از مکان زندگی خوانده مطلع نمی باشد لذا موکل وی در عسر و حرج به سر می برد و خوانده شروط ضمن عقد را نقض نموده است و با توجه به اینکه خوانده علیرغم ابلاغ از طریق نشر آگهی حاضر نشده است و دفاعی ایراد ننموده است و پاسخ استعلام از رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا نیز حاکی از ورود خوانده در سال 1391 به امارات متحده عربی را دارد و اینکه تلاش دادگاه و داوران جهت سازش منتهی به مصالحه نشده است واسته را وارد دانسته و به استناد مواد 1119 و 1130 و 1143 و 1144 و 1145 از قانو مدنی و مواد 27 و 33 از قانون حمایت خانواده حکم به طلاق را صادر و اعلام می نماید. با توجه به بذل کل مهریه از سوی خواهان نوع طلاق خلع است و در صورت عدم حضور و قبول بذل از سوی خوانده خواهان وکالت در قبول بذل را دارد و سردفتر طلاق نمایندگی در ثبت و اجرای واقعه طلاق را دارد. طرفیم فرزند مشترک ندارند و زوجه گواهی وضعیت بارداری را زمان اجرای صیغه طلاق ارائه می نماید. اعتبار دادنامه مذکور شش ماه پس از قطعیت آن است. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 253  دادگاه خانواده یک تهران

کلمات کلیدی : 2
وکیل,وکالت,دادگران حامی,طلاق به درخواست زوجه,طلاق,دادگاه خانواده,وکیل پایه یک دادگستری,وکیل خوب,دفتر وکالت,وکیل دادگستری,تماس با دفتر وکالت,تماس با وکیل طلاق,وکیل طلاق,شماره تماس با وکیل طلاق