مطالبه مهریه و صدور قرار تامین خواسته؛ وکیل بین المللی؛ دفتر حقوقی؛ دفتر وکلا 88019244

تماس با وکیل بین المللی؛ دفتر حقوقی؛ دفتر وکلا؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

خانه دار

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری 

 

تعیین خواسته و بهای آن

صدور قرار تامین خواسته در خصوص 100 عدد سکه بهار آزادی (مهریه) علی الحساب مقوم به 42 میلیون تومان

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق نکاحیه

2- رونوشت مصدق شناسنامه زوجین

3- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند آقای ......... و خانم ............ در تاریخ 86/3/4 به موجب سند نکاحیه شماره ........... سری ......... دفترخانه شماره 14 تهران با تعداد 500 سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. در حال حاضر موکل بنده تقاضای صدور قرار تامین خواسته به میزان 100 عدد سکه بهار آزادی را دادرد. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه، قرار مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید.

برگ دادخواست به دادگاه نخستین

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

زوجه

 

 

خانه دار

 

خوانده

زوج

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

 

وکیل دادگستری 

 

تعیین خواسته و بهای آن

1- الزام خوانده به پرداخت 100 عدد سکه بهار آزادی (مهریه) علی الحساب مقوم به 5,100,000 تومان

2- الزام به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق نکاحیه

2- رونوشت مصدق شناسنامه زوجین

3- وکالت نامه

(سابقه قرار تامین خواسته در شعبه 286 با کلاسه 900361)

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند آقای ......... و خانم ............ در تاریخ 86/3/4 به موجب سند نکاحیه شماره ........... سری ......... دفترخانه شماره 14 تهران با تعداد 500 سکه بهار آزادی به عقد دائم یکدیگر درآمده اند. نظر به اینکه پرداخت مهریه در سند نکاحیه عندالمطالبه تعیین گردیده است تقاضای صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت تعداد 100 سکه از 500 سکه مهر تعیین شده را دارد. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم مقتضی را در این خصوص صادر فرمایید.

دادنامه

تاریخ رسیدگی: 90/5/25  پرونده کلاسه .................... شعبه 286 خانواده مجتمع شهید باهنر تهران دادنامه شماره ......................       

خواهان: خانم.......... با وکالت ............ به نشانی ......................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته:  مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/ فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خانم .......... فرزند ............ ساکن  تهران با وکالت .............. به طرفیت آقای ............ فرزند ........... ساکن تهران به خواسته مطالبه مهریه به میزان یکصد عدد سکه طلای تمام بهار آزادی با احتساب هزینه دادرسی با توجه به کپی مصدق عقدنامه رسمی به شماره ترتیب ......... مورخ 1386/3/4 صادره از دفترخانه رسمی ازدواج شماره 14 حوزه ثبت تهران علقه زوجیت فیمابین طرفین با مهریه به میزان پانصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی برای دادگاه محرز نموده است نظر به اینکه به مجرد وقوع عقد زوجه مالک مهریه گردد و مهریه خواهان حال بوده و عندالمطالبه می بایست به وی پرداخت گردد خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادرسی حضور نداشته لایحه ای نیز ارسال ننموده اند لذا دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوای خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 1082 از قانون مدنی و 198 از قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب خوانده را به پرداخت عین یکصد قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی نسبت به بخشی از مهریه از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1,071,000 ریال از بابت هزینه دارسی در حق خواهان محکوم و اعلام می نماید رای اصداری غیابی و قابل واخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه صادرکننده رای و پس از آن ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه 286  دادگاه خانواده

کلمات کلیدی : 2
زوجه,زوج,وکیل,وکالت,دادخواست,مهریه,مطالبه مهریه,صدور قرار تامین خواسته,خواهان,خوانده,رای دادگاه,دادگاه خانواده,قرار تامین خواسته,هزینه دادرسی,وکیل بین المللی,دفتر حقوقی,دفتر وکلا