مطالبه طلب؛ وکیل حقوقی؛ وکیل خوب؛ وکیل تهران؛ وکیل پایه یک 88019244

تماس با وکیل حقوقی؛ وکیل خوب؛ وکیل تهران؛ وکیل پایه یک؛ وکیل دادگستری: 88019244 و 88019243

دادخواست

 

مشخصات

نام

نام خانوادگی

نام پدر

شغل

محل اقامت

خواهان

 

 

 

آزاد

 

خوانده

 

 

 

آزاد

 

وکیل

 

 

  

وکیل دادگستری

 

تعیین خواسته و بهای آن

 

1- الزام خوانده به پرداخت وجه تعهدنامه مقوم به 60 میلیون ریال

2- الزام خوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه

3- کلیه هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل

دلایل و منضمات

دادخواست

1- رونوشت مصدق سند عادی

2- وکالت نامه

شرح دادخواست                                                 ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار عالی می رساند خوانده محترم به موجب سند عادی مورخ 89/7/5 متعهد گردیده اند مبلغ شصت میلیون ریال را در تاریخ 89/7/16 به موکل پرداخت نمایند که متاسفانه علیرغم مراجعه و مطالبه از پرداخت استنکاف می نمایند. لذا مستدعی است وفق مقررات موضوعه حکم بر الزام ایشان به پرداخت وجه مذکور و نیز کلیه هزینه های دارسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه را صادر فرمایید.

 

دادنامه

به تاریخ 90/6/5  پرونده کلاسه .................... دادنامه شماره ......................       

مرجع رسیدگی: شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

خواهان: آقای .......... با وکالت ............ به نشانی ......................

خوانده: آقای ............. به نشانی .................

خواسته:  مطالبه طلب

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص دعوی خواهان با وکالت .............. به طرفیت خوانده به خواسته الزام به پرداخت وجه رسید عادی به مبلغ شصت میلیون ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه، دادگاه با توجه به اینکه خوانده حضور نیافته و در قبال دعوی مطروحه ایراد یا دفاعی معمول نداشته است مستند عادی نیز دلالت بر وجود رابطه دین و مدیون فی مابین خواهان و خوانده می نماید، اصل استصحاب نیز دلالت بر بقای دین دارد. خوانده نیز دلیلی بر برائت ذمه خویش ارائه ننموده است. بنا علیهذا دادگاه به شرح فوق الذکر مستندا به مواد 519 – 520 و 523 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت وی به پرداخت وجه مذکور در حق خواهان و خسارت تاخیر تادیه را صادر و اعلام می نماید. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه است.

رئیس شعبه11 مامور در شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران

کلمات کلیدی : 2
وکالت,وکیل,خواهان,خوانده,خواسته,دادخواست,رای دادگاه,مطالبه طلب,خسارت تاخیر تادیه,وکیل حقوقی,ویل خوب,وکیل تهران,وکیل پایه یک,وکیل دادگستری