فروش مال غیر؛ وکیل ایرانیان؛ وکیل ایران؛ وکیل ایرانی 88019244

تماس با وکیل ایرانیان؛ وکیل ایران؛ وکیل ایرانی: 88019244 و 88019243

دادنامه

به تاریخ 81/8/29          پرونده کلاسه .............................             شماره دادنامه ...................

مرجع رسیدگی شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

شاکی: آقای م.ف.  با وکالت ............    به نشانی .................

متهم: آقایان م.ن. و م.م. با وکالت ............. به نشانی ....................

موضوع: فروش مال غیر

گردشکار: دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: در خصوص شکایت م.ف. با وکالت ............... علیه م.ن. و م.م. با وکالت ................ مبنی بر فروش مال غیر با این توضیح که شاکی اعلام کرده است از تاریخ 76/4/24 شرکت ساختمانی ت...... به قائم مقامی شهرداری منطقه 2 طی قرارداد شماره 137 شش باب مغازه به شماره های 1 – 44 – 49 – 50 – 51 – 52 را به وی صلح نموده اند و بعدا از ناحیه م.ن. مدیرعامل شرکت مذکور دو باب مغازه های مذکور به شماره 44 و 49 به غیر واگذار شده است. متهم در مقام دفاع اعلام کرده است قطع نظر از اینکه اساسا و طبق مقررات ثبت هبه نامه و شرکت نامه و صلح نامه بایستی رسمی باشد و صلح نامه عادی اثر و اعتباری ندارد و صلح نامه ادعایی بر اساس قرارداد تنظیمی با شرکت س....... ممکن است تنظیم شده باشد که چون س........ هرگز به تعهدات خود عمل ننموده است و اساسا از تنظیم صلح نامه ادعایی آقایان  شدند و هیچگونه پیگیری نسبت به تعهدات خود نداشته اند و صلح نامه ادعایی عملا فسخ شده است. وکیل متهم به شرح لایحه ای که به شماره ........... ثبت شده است اعلام نموده است حق سرقفلی مالی محسوب نمی گردد و به تنهایی و مستقلا ارزش اقتصادی ندارد و قرارداد مذکور (صلح نامه که شاکی ارائه کرده است) مفادا معاوضه ای بین شرکت ت......... و شرکت س........... بوده است... س....... متعهد شده است 6 دستگاه سوله با مشخصات مقید در معاوضه نامه در قبال دریافت سرقفلی تعدادی از واحدهای تجاری برای شرکت ت....... در زمان مقید در قرارداد احداث و تحویل نماید، و این در حالی است که چنین نکرده ست... شرکت س..... عملا قرارداد را فسخ کرده است. متهم نیز لایحه ای ارائه و وکیل نیز دفاعیات خود را مطرح کرده اند. دادگاه ها توجها به تحقیقات انجام شده و اظهارات طرفین وکلای آنان و با عنایت به اینکه شرکت س...... به شرح نامه مورخ 76/4/29 جهت انعقاد قرارداد مغازه ها آقای م.ف. را به عنوان نماینده خود معرفی کرده اند و در قرارداد ارائه شده توسط شاکی نیز در قسمت مبلغ قرارداد آورده است «طبق نظر شکات شرکت س.......» و شاکی به عنوان نماینده س....... نیز آن را امضا کرده است صرف نظر از اینکه شخصیت حقیقی شاکی مستقل از شخصیت حقوقی شرکت س..... می باشد و اصولا با عنایت به اینکه شرکت اخیر الذکر تعهدات خود را عمل نکرده است متهم قرارداد وی را فسخ شده دانسته و اقدام به واگذاری بعضی واحدهای تجاری به دیگران نموده اند و این در حالی بوده است که آقای م.ف. حسب اقرار خودشان مدتی حضور نداشته اند و ظاهرا تحمل حبس می نموده اند لهذا اقدام متهمین را نمی توان با سوء نیت مجرمانه محسوب نمود، با عنایت به اصل کلی برائت و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مشارالیه (مشارالیهم) صادر و اعلام می نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیئنظر تهران است.

رئیس شعبه 1358 دادگاه عمومی تهران

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,رای دادگاه,شاکی,متهم,فروش مال غیر,وکیل,وکالت,وکیل ایرانیان,وکیل ایران,وکیل ایرانی