مطالبه مهریه؛ وکیل در ایران؛ وکیل در تهران؛ سایت دفتر وکالت؛ وکیل بین المللی 88019244

تماس با وکیل در ایران؛ وکیل در تهران؛ وکیل بین المللی: 88019244 و 88019243

دادنامه

پرونده کلاسه ..................           شعبه 252 مجتمع قضایی خانواده یک             دادنامه شماره ...................

خواهان: خانم .............. با وکالت ............ به نشانی .................

خوانده: آقای ............. به نشانی ....................

خواسته: مطالبه مهریه

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه: نظر به اینکه خانم ........... فرزند .......... با وکالت ............. به طرفیت آقای ........... فرزند ........... دادخواستی به خواسته مطالبه مهریه تقدیم کرده است و با عنایت به اینکه به موجب رونوشت مصدق سند رسمی ثبت ازدواج به شماره 8392 مورخ 1372/3/19 صادر شده از دفترخانه رسمی ثبت ازدواج شماره 276 حوزه ثبت تهران وجود علقه زوجیت از نوع دائم بین خواهان و خوانده ثابت و محرز بوده است. ومهریه نیز دین حال بوده و عندالمطالبه باید به زوجه پرداخت شود و با عنایت به اینکه خواهان مطالبه به نرخ روز مهریه خویش را نموده و خوانده علیرغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است و دلیلی مبنی بر اینکه مهریه مذکور پرداخت شده باشد ابراز نگردیده است. لذا دادگاه با استناد به ماده 1082 قانون مدنی که مقرر می دارد به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند از هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و با توجه به قانون الحاق یک تبصره به ماده مذکور و نیز با استناد به مواد 1102 و 1287 و 1290 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده و خوانده را به پرداخت تعداد 24 سکه بهار آزادی به انضمام مبلغ 182,844,550 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 6005000 ریال بابت خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه محکوم می کند. این رای غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه 252 دادگاه عمومی حقوقی تهران

منبع: سایت دفتر وکالت

کلمات کلیدی : 2
دادنامه,رای دادگاه,وکالت,خواسته,مطالبه مهریه,خواهان,خوانده,مهریه,قانون مدنی,حقوقی,وکیل,وکیل در ایران,وکیل در تهران,سایت دفتر وکالت,وکیل بین المللی